БАНКНЫ БУС САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-06-02

Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) Дэлхийн Банкны "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны зохицуулалтын салбар болох банкны бус санхүүгийн зах зээлүүдийн хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд санхүүгийн салбарын зохицуулалтын орчныг олон улсын стандарт, хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн сайжруулах ажлууд хийгдлээ. Тухайлбал, СЗХ-ны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, төсөлд мэргэжлийн холбоод, олон нийтийн саналыг авч төслийн эцсийн найруулгыг боловсруулж байна. Үүнээс гадна, Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай хууль, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн төслийн эцсийн найруулгыг бэлдэж УИХ-д өргөн бариулахаар хууль санаачлагчид хүргүүлээд байна. 

СЗХ-ны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад Хорооны зохицуулалтын орчныг илүү тодорхой болгож, бүтэц, үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг нарийвчлан тодорхойлсноос гадна шинээр зохицуулалтад нэмэгдсэн үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, үнэт металл, үнэт чулууны эдлэлийн арилжааны зах зээлүүдийг тусгасан байна. Банкны бус санхүүгийн зах зээлийн эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгоор ‘Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам’, ‘Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам’-ыг батлуулан зах зээлийн зохицуулалт мөрдүүлж байна.  Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам хэрэгжсэнээр санхүүгийн зохицуулагч байгууллагын хяналт дор мэдээллийн технологийн старт-ап компаниуд, санхүүгийн байгууллагууд технологид суурилсан санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, бодит зах зээлд турших боломж нээгдлээ. 

Төслийн техник туслалцааны хүрээнд үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага (IOSCO), Олон улсын даатгалын зохицуулагчдын холбоо (IAIS)-ны Олон талт хамтын ажиллагааны санамж бичигт нэгдэх мэдүүлгүүдийг боловсруулан холбоодод хүргүүлээд байна. Санамж бичгүүдэд нэгдсэнээр санхүүгийн зах зээлийг шударга өрсөлдөөнийг хангасан, тэгш боломжит төлөвт хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг ил тод болгох тулгуур зарчмууд (core principles)-ыг нэвтрүүлэх, улмаар бүс нутгийн болон олон улсын санхүүгийн зах зээлүүдийн интеграцид нэгдэх үйл явцыг дэмжих юм.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

БАНКНЫ БУС САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛЖ БАЙНА

2021-06-02

Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) Дэлхийн Банкны "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд СЗХ-ны зохицуулалтын салбар болох банкны бус санхүүгийн зах зээлүүдийн хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2021-05-28

2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” сургалтыг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү сургалтын зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, санал зөвлөмж солилцох боломжийг бүрдүүлэх явдал байв. Сургалтын хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ТӨЛБӨР ТООЦООГ ЦАХИМЖУУЛАХ ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-05-25

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөгжлийн шинэ шатанд гаргах санаачилгуудыг дэмжин ажиллаж байна. 

ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-05-19

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АРГА, ХЭРЭГСЭЛ; СУДАЛГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн бодлого боловсруулахад эдийн засгийн математик загварчлалыг илүү бүтээлчээр ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХҮСЭЛТЭЭР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

2021-05-13

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн Нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хүсэлтээр цахим уулзалтыг 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдав.

Бусад мэдээ »