ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-05-19

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АРГА, ХЭРЭГСЭЛ; СУДАЛГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн бодлого боловсруулахад эдийн засгийн математик загварчлалыг илүү бүтээлчээр ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

Тодруулбал, эдийн засгийн математик загварчлал нь нийгэм-эдийн засгийн үйл явц, зүй тогтлыг математикийн аргаар томьёолж, түүний учир шалтгаан, өөрчлөлтийн хандлагыг компьютер дээр олон хувилбараар тооцоолох боломж олгодог шинжлэх ухааны нэгэн төрлийн аргачлал юм. Эдийн засгийн математик загварчлалыг ашигласнаар ДНБ, төлбөрийн тэнцэл, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гэх мэт Монгол Улсын эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн ирээдүйн өсөлт, бууралт, төсвийн бодлого шийдвэр нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх зэрэг асуултад тоон үзүүлэлтээр илүү тодорхой хариулт өгөх боломжийг олгодог. 

Төслөөс үзүүлж буй зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэгийг авснаар Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь макро-эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээг илүү өргөн агуулгын хүрээнд  олон арга хэрэгсэл ашиглан оновчтой, шуурхай гүйцэтгэдэг болов. 

Зарим жишээг дурдвал, хүн амын ядуурлын үзүүлэлтийг тооцох Machine learning technique-д суурилсан олон хувьсагчийн Proxy Means Testing загварыг хөгжүүлснээр өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан орлогын бус аргаар хүн амын ядуурлын түвшинг тооцдог боллоо. 

Дээрх загварыг хөгжүүлэхдээ Machine learning technique ашигласнаар тооцооллын оновчтой байдлыг хиймэл оюун ухааны алгоритмын түвшинд хянах боломжтой болсон нь онцлог юм. Мөн салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ ашиглан төсөл, хөтөлбөрүүдийн зардал болон эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг тооцох хэрэгслийг хөгжүүлснээр 55 хүртэлх тооны салбарын хүрээнд тодорхой төсөл буюу хөтөлбөрийн эдийн засгийн өсөлт, бусад эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх шууд болон шууд бус нөлөөг тооцох ажлыг 3 шинжээчтэй баг ажлын 5 хоногт багтаан тооцдог байсан бол энэ хэрэгслийг хөгжүүлснээр 1 цагийн хугацаанд хийх боломжтой болсон үр дүнд хүрчээ. 


Дээр дурдсанчлан математик загварт суурилсан эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний арга, хэрэгслүүдийг сайжруулах буюу шинээр хөгжүүлэн төслийн үр шим хүртэгч болох Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтсийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр гүйцэтгэсэн тооцоо, судалгааны оновчтой байдал дээшилж, төсвийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргах түвшний албан хаагчдын хэмжээнд хүргэх мэдээллийг илүү үр дүнтэйгээр хүргэх боллоо. Жишээлбэл, төслийн үр шим хүртэгчээс 1) Бодит сектор, 2) Төсвийн сектор, 3) Мөнгө, санхүүгийн сектор, 4) Гадаад сектор, 5) Гадаад орчин-Дэлхийн эдийн засаг гэсэн агуулгын хүрээнд улирал тутмын Макро эдийн засгийн шинжилгээний тайлан-г санаачлан боловсруулж, яамны удирдлага, албан хаагчдад танилцуулж байна. 

Цаг үеийн шинжтэй үйл ажиллагаанд ч төслийн үр шим хүртэгчид үзүүлсэн дэмжлэг эерэг үр дүн авчирч байна. Сүүлийн жишээг дурдвал,  Тэргүүлэх салбаруудад хэрэгжүүлэх +100 төсөл, арга хэмжээг сонгон эрэмбэлэх, тэдгээрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тооцох ажлыг Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс хариуцан ажиллаж, Засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулав. Мөн алив улсын гадаад зах зээлтэй харилцах худалдаа, санхүүгийн бүхий л харилцааг илэрхийлэхээс гадна тус улсын эдийн засаг тогтвортой, дархлаатай байх суурь болдог төлбөрийн тэнцлийн нөхцөлийг анх удаа яам тус бүрээр тооцон Засгийн газрын гишүүдэд танилцууллаа. 


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »