ТӨСВИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД МАТЕМАТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-05-19

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АРГА, ХЭРЭГСЭЛ; СУДАЛГААНЫ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь төсвийн бодлого боловсруулахад эдийн засгийн математик загварчлалыг илүү бүтээлчээр ашиглах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

Тодруулбал, эдийн засгийн математик загварчлал нь нийгэм-эдийн засгийн үйл явц, зүй тогтлыг математикийн аргаар томьёолж, түүний учир шалтгаан, өөрчлөлтийн хандлагыг компьютер дээр олон хувилбараар тооцоолох боломж олгодог шинжлэх ухааны нэгэн төрлийн аргачлал юм. Эдийн засгийн математик загварчлалыг ашигласнаар ДНБ, төлбөрийн тэнцэл, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гэх мэт Монгол Улсын эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн ирээдүйн өсөлт, бууралт, төсвийн бодлого шийдвэр нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх зэрэг асуултад тоон үзүүлэлтээр илүү тодорхой хариулт өгөх боломжийг олгодог. 

Төслөөс үзүүлж буй зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэгийг авснаар Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс нь макро-эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээг илүү өргөн агуулгын хүрээнд  олон арга хэрэгсэл ашиглан оновчтой, шуурхай гүйцэтгэдэг болов. 

Зарим жишээг дурдвал, хүн амын ядуурлын үзүүлэлтийг тооцох Machine learning technique-д суурилсан олон хувьсагчийн Proxy Means Testing загварыг хөгжүүлснээр өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан орлогын бус аргаар хүн амын ядуурлын түвшинг тооцдог боллоо. 

Дээрх загварыг хөгжүүлэхдээ Machine learning technique ашигласнаар тооцооллын оновчтой байдлыг хиймэл оюун ухааны алгоритмын түвшинд хянах боломжтой болсон нь онцлог юм. Мөн салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ ашиглан төсөл, хөтөлбөрүүдийн зардал болон эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх нөлөөг тооцох хэрэгслийг хөгжүүлснээр 55 хүртэлх тооны салбарын хүрээнд тодорхой төсөл буюу хөтөлбөрийн эдийн засгийн өсөлт, бусад эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх шууд болон шууд бус нөлөөг тооцох ажлыг 3 шинжээчтэй баг ажлын 5 хоногт багтаан тооцдог байсан бол энэ хэрэгслийг хөгжүүлснээр 1 цагийн хугацаанд хийх боломжтой болсон үр дүнд хүрчээ. 


Дээр дурдсанчлан математик загварт суурилсан эдийн засгийн тооцоо, шинжилгээний арга, хэрэгслүүдийг сайжруулах буюу шинээр хөгжүүлэн төслийн үр шим хүртэгч болох Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтсийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр гүйцэтгэсэн тооцоо, судалгааны оновчтой байдал дээшилж, төсвийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргах түвшний албан хаагчдын хэмжээнд хүргэх мэдээллийг илүү үр дүнтэйгээр хүргэх боллоо. Жишээлбэл, төслийн үр шим хүртэгчээс 1) Бодит сектор, 2) Төсвийн сектор, 3) Мөнгө, санхүүгийн сектор, 4) Гадаад сектор, 5) Гадаад орчин-Дэлхийн эдийн засаг гэсэн агуулгын хүрээнд улирал тутмын Макро эдийн засгийн шинжилгээний тайлан-г санаачлан боловсруулж, яамны удирдлага, албан хаагчдад танилцуулж байна. 

Цаг үеийн шинжтэй үйл ажиллагаанд ч төслийн үр шим хүртэгчид үзүүлсэн дэмжлэг эерэг үр дүн авчирч байна. Сүүлийн жишээг дурдвал,  Тэргүүлэх салбаруудад хэрэгжүүлэх +100 төсөл, арга хэмжээг сонгон эрэмбэлэх, тэдгээрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тооцох ажлыг Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс хариуцан ажиллаж, Засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулав. Мөн алив улсын гадаад зах зээлтэй харилцах худалдаа, санхүүгийн бүхий л харилцааг илэрхийлэхээс гадна тус улсын эдийн засаг тогтвортой, дархлаатай байх суурь болдог төлбөрийн тэнцлийн нөхцөлийг анх удаа яам тус бүрээр тооцон Засгийн газрын гишүүдэд танилцууллаа. 


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ХИЙСНЭЭР ӨРИЙН ДАРАМТЫГ БУУРУУЛЖ, ГАДААД ӨРИЙН ХҮҮГИЙН ЗАРДЛЫГ ХЭМНЭВ

2021-07-06

Монгол улсын Сангийн яам өрийн удирдлага, гадаад хөгжлийн санхүүжилтийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Дэлхийн банктай хамтран ажиллаж, Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна.

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ДЭЛХИЙН БАНКНЫ АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАВ

2021-07-02

Төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх Дэлхийн банкны ажлын хэсэг 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ны хооронд ажиллав. Ажлын хэсгийн зорилго нь төслийн хэрэгжилттэй танилцаж үнэлгээ өгөх, ирэх онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэлэлцэх, дэмжлэг үзүүлэх юм.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛИЙН ХӨРӨНГИЙГ АШИГЛАХ, ЭДГЭЭР ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД МӨРДӨХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛЛАА

2021-06-30

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн дэмжлэгтэйгээр хөгжлийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохоор ажиллаж байна. Энэхүү зорилтын хүрээнд “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлаад байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА, ЗӨВЛӨМЖИЙН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2021-06-23

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дотоодын болон дэлхийн тэргүүлэх их, дээд сургуулиуд, олон улсын мэргэжлийн байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт судалгаа хийлээ.

“УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР АШИГ” ЦАХИМ СУРГАЛТ

2021-06-16

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг” цахим сургалтыг 2021 оны 2-р сарын 9-ний өдөр зохион байгууллаа. Сургалтад аймаг, нийслэл, агентлаг, УИХ-ын харьяа байгууллагууд болон яамдуудын төсвийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан 210 гаруй албан хаагчид оролцсон байна. 

ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ

2021-06-08

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл” болон “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд татварын хууль тогтоомжийг уялдуулан шинэчлэхэд чиглэгдсэн техникийн туслалцаа, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тус яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар үе шаттай төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

Бусад мэдээ »