ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХӨГЖИЛ: “ТӨЛБӨРИЙН ЭСРЭГ НИЙЛҮҮЛЭЛТ/Т+2” ГОРИМ

2021-04-22

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ зорилтын хүрээнд Засгийн газрын 2017 оны 299 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Санхүүгийн салбарыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т тусгагдсан “Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх арга хэмжээ”-г хэрэгжүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэн Монгол Улсын Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах дараах алхмууд хийгдлээ.


Үнэт цаасны арилжааны горимд олон улсын стандартын дагуу Төлбөрийн-эсрэг-Нийлүүлэлт/Т+2 нэвтрүүлэх зорилгоор Сангийн сайдын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн  149 дүгээр тушаалаар “Хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн системд “DvP/T+2 горим” буюу “Төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт” олон улсын зарчмыг нэвтрүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг (i) Монголбанк, (ii) Санхүүгийн зохицуулах хороо, (iii) хөрөнгийн зах зээлийн бусад дэд бүтцийн байгууллагууд болон (iv) Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны төлөөллүүдийг оролцуулан байгуулж холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах ажлууд гүйцэтгэгдсэн. 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 29-ний тогтоолоор Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн төлбөр тооцоог DvP/Т+2 горимд 2020 оны 3-р сарын 31 өдрийн дотор шилжиж орохыг зах зээлд оролцогчдод даалгаж тус өдрөөр DvP/T+2 горим нь зах зээлд амжилттай нэвтэрсэн. Ингэснээр Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээл олон улсын санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийн зарчмыг амжилттай нэвтрүүлж,  гаднын хөрөнгө оруулагчид Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлд оролцох таатай орчин бүрдсэн бөгөөд үнэт цаасны арилжаанд ороход шаарддаг байсан 100 хувь мөнгөө байршуулах механизмыг халж, 30 хувийн дэнчин байршуулж арилжаанд оролцох, арилжааны шат дамжлага, зардал буурч, хөрөнгө оруулагчдад таатай нөхцөл байдлыг бий болгосон.  


Мөн хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх зохистой хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор хөрөнгийн зах зээлийн холбогдох хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ хүрээнд (i) Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, (ii) Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Сайдын сайдын 2019 оны 227 дугаар тушаалаар батлан ажиллаж байна. Хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг нь 2020 оны 1 дүгээр сард хуулийн төслүүдийг боловсруулан мөн сарын 24-25-ны өдрүүдэд хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. 


Түүнчлэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг 2020 оны 4 дүгээр сард батлуулсан бөгөөд УИХ-ын сонгуулийн дараах шинэ засгийн газар үүссэнтэй холбоотойгоор хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дахин батлуулахаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлээд байна. Мөн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн бичвэрүүдийг гүйцэтгэж бусад шаардлагатай хуулийн төслүүдийг боловсруулж, Засгийн газар болон УИХ-д өргөн мэдүүлж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМ ШҮҮХИЙН ЛАВЛАГААГ ЦАХИМААР АВДАГ БОЛЛОО

2021-05-05

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл төрийн худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг дэмжин ажиллаж байна. Цахим тендер шалгаруулалтад оролцогчдын чадавхыг үнэлэх зорилгоор худалдан авах ажиллагааны цахим системийг шат дараалалтайгаар бусад мэдээллийн сантай холбож байна. Төрийн байгууллагаас аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх лавлагаа, мэдээллийг цахим системээр дамжуулан солилцдог болсноор тендерт оролцогчид эдгээр баримт бичгийг бүрдүүлэхэд зарцуулдаг цаг, мөнгө хэмнэх ач холбогдолтой. Эдгээр холболтыг хийснээр тендерт оролцогчдын талаарх мэдээллийн эх үүсвэрээс авч, хуурамч материал бэлтгэн тендерт оролцох байдлаас сэргийлнэ. 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЦАЛИНГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ БУСАД САНХҮҮГИЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМҮҮДТЭЙ АМЖИЛТТАЙ ХОЛБОГДЛОО

2021-04-28

Сангийн яам Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсвийн байгууллагуудын орон тоо, цалин хөлсний төлөвлөлт, зардлын хуваарилалтад хяналт тавих зорилгоор Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-ийг хөгжүүлж, нэвтрүүлээд байна.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХӨГЖИЛ: “ТӨЛБӨРИЙН ЭСРЭГ НИЙЛҮҮЛЭЛТ/Т+2” ГОРИМ

2021-04-22

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ зорилтын хүрээнд Засгийн газрын 2017 оны 299 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Санхүүгийн салбарыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т тусгагдсан “Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх арга хэмжээ”-г хэрэгжүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэн Монгол Улсын Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах дараах алхмууд хийгдлээ.

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ (EHALAMJ.MN) АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2021-04-21

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Цахим Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, түүний ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх томоохон зорилтуудын нэг билээ. Энэ зорилтын хүрээнд Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь орон даяар салбарын чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэдээлэл, технологийн тогтолцоо, нөөцийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧИД УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЦАХИМ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭВ

2021-04-14

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд УСНББОУС-ын хэрэглээг бүрэн нэвтрүүлэх шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Энэхүү шинэчлэлийн чухал алхмуудын нэг нь салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадавхыг тасралтгүй хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломж, нөхцөлийг цахим орчинд бүрдүүлэх явдал юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛҮҮ ХЯЛБАР, ЭНГИЙН АРГААР ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-04-07

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбооны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудын нэг чиглэл нь ТӨСВИЙН ТАЙЛАГНАЛ БА ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ явдал юм.

Бусад мэдээ »