ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ

2021-03-31

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Энэ зорилтын хүрээнд Төрийн сангийн дотоод хяналтын тогтолцооны өнөөгийн байдлыг COSO Дотоод Хяналтын Цогц Үзэл Баримтлал баримт бичигт тусгагдсан зарчмуудын дагуу үнэлэх ажил хийгдэв. 

COSO Дотоод Хяналтын тогтолцооны загвар


Төрийн сангийн дотоод хяналтын тогтолцоонд хийсэн үнэлгээний үр дүнд хамгийн бага хэрэгжилттэй байгаа “хяналтын орчин”, “эрсдэлийн үнэлгээ” бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй холбоотой дараах ажлуудыг гүйцэтгэв.

  1. Сангийн яамнаас баталж хэрэгжүүлэх “Төв төрийн сан, аймаг, нийслэлийн төрийн сангаас харьяа төрийн сангийн нэгжийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан дотоод хяналт хийх журам”-ын төслийг шинэчлэн гаргав.
  2. Журамтай хамт ашиглагдах “COSO-ийн Дотоод хяналтын зарчимд нийлцүүлэн харьяа төрийн сангийн нэгжид дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх заавар аргачлал”-ыг төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулан боловсруулав.
  3. Нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн төрийн сангийн ажилтнуудад зориулсан “Ажилтны үйл ажиллагааны заавар” боловсруулав.

Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах эдгээр журам, заавар аргачлалыг Төв төрийн сан, нийслэл, аймгийн төрийн сангийн дотоод хяналтын ажилтнуудад танилцуулах, санал авах онлайн сургалтуудыг явуулав.

Төрийн сангийн дотоод хяналтын орчин, эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулахтай холбоотой гарсан журам, заавар аргачлалын агуулгыг тоймлон харвал:
                  
Төрийн сангийн  дотоод хяналтын тогтолцоонд COSO-ийн дотоод хяналтын үзэл баримтлал, зарчмуудыг нэвтрүүлснээр төрөөс төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг илүү “ухаалаг, системтэй” болгох, төрийн сангийн ажилтнууд төрийн сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа алдаа, зөрчлийг бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналтыг эрсдэлд суурилан оновчтой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломжтой болох юм.  

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ (EHALAMJ.MN) АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2021-04-21

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Цахим Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, түүний ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх томоохон зорилтуудын нэг билээ. Энэ зорилтын хүрээнд Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь орон даяар салбарын чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэдээлэл, технологийн тогтолцоо, нөөцийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧИД УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЦАХИМ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭВ

2021-04-14

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд УСНББОУС-ын хэрэглээг бүрэн нэвтрүүлэх шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Энэхүү шинэчлэлийн чухал алхмуудын нэг нь салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадавхыг тасралтгүй хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломж, нөхцөлийг цахим орчинд бүрдүүлэх явдал юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛҮҮ ХЯЛБАР, ЭНГИЙН АРГААР ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-04-07

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбооны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудын нэг чиглэл нь ТӨСВИЙН ТАЙЛАГНАЛ БА ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ явдал юм.

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХҮСЭЛТЭЭР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОВ

2021-04-06

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилтыг хэрэгжүүлж байгаа Хөгжлийн банк болон Хадгаламжийн даатгалын корпорацад хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хүсэлтээр цахим уулзалт, хэлэлцүүлэг 2021 оны 04 дүгээр сарын 6-ны өдөр зохион байгуулагдав.

ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ

2021-03-31

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Энэ зорилтын хүрээнд Төрийн сангийн дотоод хяналтын тогтолцооны өнөөгийн байдлыг COSO Дотоод Хяналтын Цогц Үзэл Баримтлал баримт бичигт тусгагдсан зарчмуудын дагуу үнэлэх ажил хийгдэв. 

ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-03-29

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн төрийн нөөцийг үр ашигтай, тогтвортой, ёс зүйтэйгээр удирдаж, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх төсөв, санхүүгийн тогтолцоог бий болгох зорилт бүхий Төсөв, санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлийн стратегийг Сангийн яамны газар, хэлтсүүд олон улсын түнш, хөгжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

Бусад мэдээ »