ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-03-29

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн төрийн нөөцийг үр ашигтай, тогтвортой, ёс зүйтэйгээр удирдаж, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх төсөв, санхүүгийн тогтолцоог бий болгох зорилт бүхий Төсөв, санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлийн стратегийг Сангийн яамны газар, хэлтсүүд олон улсын түнш, хөгжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

Дээр дурдсан шинэчлэлийн хүрээнд 10 стратегийн зорилт, 40 зорилго, 76 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан, Сангийн сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 192 тоот тушаалаар, уг стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А281 тоот тушаалаар батлуулав. 

ТСУ-ын шинэчлэл хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн ажлууд үр дүнд хүрч байна. Тухайлбал: 

  • Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд холбогдох журам, аргачлалуудыг батлуулж, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг мэдээлэх цахим хуудас болон системийг боловсруулан, хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлсэн. 
  • Санхүүгийн дотоод хяналтыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд Дотоод аудитын хяналт, шалгалтад шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хийсэн бөгөөд Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх зураг төслийн баримт бичиг болон гүйцэтгэгчийн ажлын даалгаврыг боловсруулан, сонгон шалгаруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Мөн Улсын салбарын Дотоод аудитын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг батлуулж, хуулийн анхны төслийг боловсруулсан бөгөөд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхэд бэлэн болоод байна. 
  • Макро эдийн засгийн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалтын хүрээнд Эдийн засгийн бодлогын газрын мэргэжилтэн, албан хаагчдыг макро эдийн засгийн төсөөлөл, бодлогын шинжилгээний чиглэлээр чадавх бэхжүүлэх дотоод болон гадаад сургалтад хамруулсан бөгөөд макро эдийн засгийн тооцоо судалгааны чиглэлээр холбогдох загвар, аргачлалуудыг хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хүрээнд Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын орчуулгын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдод мэдлэг олгох сургалтыг зохиож байгуулж, сертификат олгосон. 
  • Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах стратегийн зорилтын хүрээнд Засгийн газрын дотоод үнэт цаасыг арилжаалах арилжааны системийг хөгжүүлэн туршиж байна. Мөн гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн ODAFIN, ODAMIS системийг хөгжүүлэн сайжруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.  
  • Татварын бодлогын хүрээнд Татварын хуулиудад томоохон өөрчлөлтүүд оруулснаар Монгол улс Татварын зорилгоор ил тод байдал, мэдээлэл солилцооны олон улсын форум, Татварын суурийг багасгах ашиг шилжүүлэх явдлын эсрэг байгууллагад тус тус элсэн орсон.
  • Төсвийн зарцуулалтын хяналтын хүрээнд орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлуулж, зарим тогтмол болон урсгал зардлын чиг үүргийг орон нутгийн суурь зардалд бүрэн хариуцуулсан. 
  • Төсвийн орлого, зарлагын удирдлагыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэн, нийт 4,045 төсвийн байгууллагын цалинг тооцоолон, шилжүүлээд байна. Мөн түүнчлэн Жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг туршилтын яамдын зарим  хөтөлбөр дээр турших үйл ажиллагааг амжилттай эхлүүлээд байна.
  • Нэгдсэн төсвийн талаарх ил тод байдлыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын судалгаа, төсөөллийг өдөрт хоёр удаа гарган танилцуулж байна.
                          
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Сангийн яамны дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний “Лидер мониторинг” системээр дамжуулан оруулж байна. Хэрэгжилтийн үнэлгээг Засгийн газрын 2017 оны 89 дугаар тогтоол, 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу гүйцэтгэж байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн явц 70 хувьтай буюу “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” үзүүлэлттэй байна. 
ТСУ-ын шинэчлэлийн стратеги, нарийвчилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг улс орны төсөв, санхүүгийн тогтолцоог үнэлэх “Төсвийн зарлага ба санхүүгийн хариуцлага” (ТЗСХ)-тай байдлын 2015 оны үнэлгээгээр илэрсэн үзүүлэлт, давуу болон сул талд тулгуурлан боловсруулсан бөгөөд Дэлхийн банкнаас ТЗСХ-тай байдлын хоёр дахь удаагийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэх ажлыг 2020 оны 12 дугаар сараас эхлээд байна. 
Үнэлгээний нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 12-р сарын 22-нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд уг үйл ажиллагааг нээж Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогт, Дэлхийн Банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев, Европын Холбооноос Монгол улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Хамтын ажиллагааны дарга Пьер-Ив Люка нар үг хэлсэн. 
Мөн Дэлхийн банкны зүгээс ТЗСХ-ыг үнэлгээг хэрхэн хийх, шаардлагатай тоон мэдээллийг хэрхэн боловсруулах талаар Сангийн яам болон Үндэсний аудитын газрын 60 гаруй албан хаагчдыг хамарсан хоёр өдрийн цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Үнэлгээний тоон, мэдээлэл, өгөгдөл цуглуулах үйл ажиллагаа 2021 оны 2 дугаар сараас эхэлсэн бөгөөд эцсийн тайланг 2021 оны 7 дугаар сард Дэлхийн Банкнаас Монгол улсын Засгийн газарт хүлээлгэн өгнө. Цаашид тайлангийн үр дүнд үндэслэн ТСУ-ын шинэчлэлийн стратеги, төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулах, төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх илүү боловсронгуй тогтолцоог нэвтрүүлэхэд чиглэн ажиллаж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ (EHALAMJ.MN) АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2021-04-21

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Цахим Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, түүний ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх томоохон зорилтуудын нэг билээ. Энэ зорилтын хүрээнд Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь орон даяар салбарын чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэдээлэл, технологийн тогтолцоо, нөөцийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧИД УЛСЫН СЕКТОРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЦАХИМ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭВ

2021-04-14

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд УСНББОУС-ын хэрэглээг бүрэн нэвтрүүлэх шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Энэхүү шинэчлэлийн чухал алхмуудын нэг нь салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадавхыг тасралтгүй хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломж, нөхцөлийг цахим орчинд бүрдүүлэх явдал юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛҮҮ ХЯЛБАР, ЭНГИЙН АРГААР ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-04-07

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”, Европын холбооны “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудын нэг чиглэл нь ТӨСВИЙН ТАЙЛАГНАЛ БА ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ явдал юм.

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ХҮСЭЛТЭЭР ЦАХИМ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОВ

2021-04-06

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилтыг хэрэгжүүлж байгаа Хөгжлийн банк болон Хадгаламжийн даатгалын корпорацад хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хүсэлтээр цахим уулзалт, хэлэлцүүлэг 2021 оны 04 дүгээр сарын 6-ны өдөр зохион байгуулагдав.

ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ

2021-03-31

Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Энэ зорилтын хүрээнд Төрийн сангийн дотоод хяналтын тогтолцооны өнөөгийн байдлыг COSO Дотоод Хяналтын Цогц Үзэл Баримтлал баримт бичигт тусгагдсан зарчмуудын дагуу үнэлэх ажил хийгдэв. 

ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-03-29

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн төрийн нөөцийг үр ашигтай, тогтвортой, ёс зүйтэйгээр удирдаж, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх төсөв, санхүүгийн тогтолцоог бий болгох зорилт бүхий Төсөв, санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлийн стратегийг Сангийн яамны газар, хэлтсүүд олон улсын түнш, хөгжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

Бусад мэдээ »