ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-03-29

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн төрийн нөөцийг үр ашигтай, тогтвортой, ёс зүйтэйгээр удирдаж, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх төсөв, санхүүгийн тогтолцоог бий болгох зорилт бүхий Төсөв, санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлийн стратегийг Сангийн яамны газар, хэлтсүүд олон улсын түнш, хөгжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

Дээр дурдсан шинэчлэлийн хүрээнд 10 стратегийн зорилт, 40 зорилго, 76 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан, Сангийн сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 192 тоот тушаалаар, уг стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А281 тоот тушаалаар батлуулав. 

ТСУ-ын шинэчлэл хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн ажлууд үр дүнд хүрч байна. Тухайлбал: 

  • Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд холбогдох журам, аргачлалуудыг батлуулж, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг мэдээлэх цахим хуудас болон системийг боловсруулан, хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлсэн. 
  • Санхүүгийн дотоод хяналтыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд Дотоод аудитын хяналт, шалгалтад шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хийсэн бөгөөд Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх зураг төслийн баримт бичиг болон гүйцэтгэгчийн ажлын даалгаврыг боловсруулан, сонгон шалгаруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Мөн Улсын салбарын Дотоод аудитын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг батлуулж, хуулийн анхны төслийг боловсруулсан бөгөөд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхэд бэлэн болоод байна. 
  • Макро эдийн засгийн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалтын хүрээнд Эдийн засгийн бодлогын газрын мэргэжилтэн, албан хаагчдыг макро эдийн засгийн төсөөлөл, бодлогын шинжилгээний чиглэлээр чадавх бэхжүүлэх дотоод болон гадаад сургалтад хамруулсан бөгөөд макро эдийн засгийн тооцоо судалгааны чиглэлээр холбогдох загвар, аргачлалуудыг хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хүрээнд Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын орчуулгын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдод мэдлэг олгох сургалтыг зохиож байгуулж, сертификат олгосон. 
  • Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах стратегийн зорилтын хүрээнд Засгийн газрын дотоод үнэт цаасыг арилжаалах арилжааны системийг хөгжүүлэн туршиж байна. Мөн гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн ODAFIN, ODAMIS системийг хөгжүүлэн сайжруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.  
  • Татварын бодлогын хүрээнд Татварын хуулиудад томоохон өөрчлөлтүүд оруулснаар Монгол улс Татварын зорилгоор ил тод байдал, мэдээлэл солилцооны олон улсын форум, Татварын суурийг багасгах ашиг шилжүүлэх явдлын эсрэг байгууллагад тус тус элсэн орсон.
  • Төсвийн зарцуулалтын хяналтын хүрээнд орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлуулж, зарим тогтмол болон урсгал зардлын чиг үүргийг орон нутгийн суурь зардалд бүрэн хариуцуулсан. 
  • Төсвийн орлого, зарлагын удирдлагыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэн, нийт 4,045 төсвийн байгууллагын цалинг тооцоолон, шилжүүлээд байна. Мөн түүнчлэн Жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг туршилтын яамдын зарим  хөтөлбөр дээр турших үйл ажиллагааг амжилттай эхлүүлээд байна.
  • Нэгдсэн төсвийн талаарх ил тод байдлыг сайжруулах стратегийн зорилтын хүрээнд мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын судалгаа, төсөөллийг өдөрт хоёр удаа гарган танилцуулж байна.
                          
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Сангийн яамны дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний “Лидер мониторинг” системээр дамжуулан оруулж байна. Хэрэгжилтийн үнэлгээг Засгийн газрын 2017 оны 89 дугаар тогтоол, 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу гүйцэтгэж байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн явц 70 хувьтай буюу “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” үзүүлэлттэй байна. 
ТСУ-ын шинэчлэлийн стратеги, нарийвчилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг улс орны төсөв, санхүүгийн тогтолцоог үнэлэх “Төсвийн зарлага ба санхүүгийн хариуцлага” (ТЗСХ)-тай байдлын 2015 оны үнэлгээгээр илэрсэн үзүүлэлт, давуу болон сул талд тулгуурлан боловсруулсан бөгөөд Дэлхийн банкнаас ТЗСХ-тай байдлын хоёр дахь удаагийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэх ажлыг 2020 оны 12 дугаар сараас эхлээд байна. 
Үнэлгээний нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 12-р сарын 22-нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд уг үйл ажиллагааг нээж Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогт, Дэлхийн Банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев, Европын Холбооноос Монгол улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Хамтын ажиллагааны дарга Пьер-Ив Люка нар үг хэлсэн. 
Мөн Дэлхийн банкны зүгээс ТЗСХ-ыг үнэлгээг хэрхэн хийх, шаардлагатай тоон мэдээллийг хэрхэн боловсруулах талаар Сангийн яам болон Үндэсний аудитын газрын 60 гаруй албан хаагчдыг хамарсан хоёр өдрийн цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Үнэлгээний тоон, мэдээлэл, өгөгдөл цуглуулах үйл ажиллагаа 2021 оны 2 дугаар сараас эхэлсэн бөгөөд эцсийн тайланг 2021 оны 7 дугаар сард Дэлхийн Банкнаас Монгол улсын Засгийн газарт хүлээлгэн өгнө. Цаашид тайлангийн үр дүнд үндэслэн ТСУ-ын шинэчлэлийн стратеги, төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулах, төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх илүү боловсронгуй тогтолцоог нэвтрүүлэхэд чиглэн ажиллаж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »