АХМАД НАСТНЫ ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-02-24

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээний шинэчлэлийн салшгүй хэсэг болсон асрамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тодорхой алхмууд хийгдэж байна. 

Монгол улсад асрамжийн үйлчилгээний анхны байгууллага үүсэн хөгжиж 90 гаруй жил болсон бөгөөд өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд Төв аймгийн Батсүмбэр дэх Ахмад настны үндэсний төвөөс гадна төрийн болон орон нутгийн өмчит 7, хувийн хэвшлийн 4, нийт 12 асрамжийн газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол Улсын хүн ам насжиж, ахмад настны хүн ам зүйн ачаалал нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Иймд ахмад настны асаргаа үйлчилгээг сайжруулах, төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх, олон хувилбарт үйлчилгээг  нэвтрүүлэх,  хувийн хэвшил, орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь нэн чухал билээ. 

Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн техник туслалцааны хүрээнд дотоод зөвлөх авч ажиллуулан Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, уг хөтөлбөр Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 4-ны өдрийн 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. 

Энэ хөтөлбөрийн зорилго нь Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний хууль, эрх зүйн орчин, санхүүжилтийн тогтолцоо, удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох замаар ахмад настанд үзүүлэх асрамжийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах юм.  Хөтөлбөрт дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.
Мөн Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн шинэчлэлийн хөтөлбөрт тусгагдсан асрамжийн үйлчилгээний ажилтнуудыг  бэлтгэх, тасралтгүй сургах, мэргэжил ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслөөс улс, орон нутаг,  хувийн  хэвшлийн 11 асрамжийн газрын нийт 70 гаруй ажилтнууд хамруулсан сургалт зохион байгуулж  сертификат гардуулав.