ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМД ГАР УТАСНААСАА НЭВТРЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-02-09

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн санхүүгийн удирдлага, мэдээллийн технологи, төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхэд чиглэсэн гол зорилтуудын хүрээнд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д гар утаснаас нэвтрэх боломжийг бүрдүүллээ. Энэ хүрээнд аж ахуй нэгжүүд гар утаснаасаа системд нэвтэрч 

 • Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл, 
 • Оролцох боломжтой тендерүүд, 
 • Тендерийн холбогдох баримт бичгүүд, 
 • Оролцож байгаа тендерүүд, 
 • Оролцсон тендерийн жагсаалт, 
 • Тендерийн баталгааны жагсаалт болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцах нөхцөлийг бүрдүүллээ.

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал нэмэгдэж, мэдээ, мэдээллийг гар утасны аппликейшн ашиглан цаг алдалгүй хүлээн авах боломж бүрдэнэ. 

 

Одоогоор дээрх системд 2364 төрийн байгууллага, 13328 компаниуд бүртгэлтэй байна. Захиалагч байгууллагууд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр гар утаснаасаа нийтлэх боломжтой болно. Ингэснээр худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, оролцогч талуудын мэдээлэл солилцох хурд, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх давуу талтай. 


2020 онд давхардсан тоогоор 22,060 тендерийн урилга цахим системд нийтлэгдэж тендер шалгаруулалт нь зохион байгуулагдсан байна. Энэ нь өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад дунджаар 25  хувиар өссөн бөгөөд цаашдаа ч тасралтгүй өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Харин тендерт оролцохыг сонирхогч этгээд болон иргэд өдөр бүр шинээр нийтлэгдэж буй тендерийн урилгыг гар утаснаасаа үзэх боломжтой болж байна. 

 

Тухайлбал, тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдийн хувьд гар утасны аппликейшн ашиглан дараах үйлдлийг хийх боломжтой болсон. Үүнд:

 • Захиалагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцах
 • Өдөр бүр шинээр тендерийн урилга хүлээж авах
 • Тендерийн баримт бичигтэй танилцах
 • Тендерт оролцох зардлыг төлөх
 • Тендерийн баталгаа гаргах хүсэлтийг гар утаснаасаа холбогдох арилжааны банканд илгээх
 • Оролцсон тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт орох тухай бүр мэдээлэл ирэх
 • Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй тухай мэдэгдэл тухай бүр хүлээн авах
 • Тендер шалгаруулалтын нээлт, үр дүнг шууд хүлээн авах зэрэг тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг ил тод, түргэн шуурхай болгож байна. 


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
АХМАД НАСТНЫ ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-02-24

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээний шинэчлэлийн салшгүй хэсэг болсон асрамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тодорхой алхмууд хийгдэж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН

2021-02-17

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд “Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан”-ийн цахим систем /www.odamis.mof.gov.mn/-ийг шинэчлэн хөгжүүлж, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМД ГАР УТАСНААСАА НЭВТРЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-02-09

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн санхүүгийн удирдлага, мэдээллийн технологи, төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхэд чиглэсэн гол зорилтуудын хүрээнд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д гар утаснаас нэвтрэх боломжийг бүрдүүллээ. Энэ хүрээнд аж ахуй нэгжүүд гар утаснаасаа системд нэвтэрч 

ЗГСУМС-ИЙН ВЕБ СЕРВИС НЭВТРҮҮЛЖ ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ БОЛГОХ НЬ

2021-02-03

Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Сангийн яам нь Канадын Фрийбаланс компанийн хөгжүүлсэн ЗГСУМС системийг 2005 оноос эхлэн улс орон даяар төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тасралтгүй хэрэглэж байгаа бөгөөд 2018 онд системийн веб суурьтай шинэчилсэн хувилбарыг үе шаттай нэвтрүүлсэн.

“УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮНЭЛЭХ, ЭРЭМБЭЛЭХ, СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БА АРГАЧЛАЛУУД”, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-01-27

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд  Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 28 дугаар зүйлийн 28.11 дэх заалтын дагуу Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах зорилтын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцох, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт зардлыг тооцох, аргачлал болон энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг боловсруулан батлуулсан.

САНГИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-01-18

Монгол Улсын Сангийн яамны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

Бусад мэдээ »