ЗГСУМС-ИЙН ВЕБ СЕРВИС НЭВТРҮҮЛЖ ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ БОЛГОХ НЬ

2021-02-03

Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Сангийн яам нь Канадын Фрийбаланс компанийн хөгжүүлсэн ЗГСУМС системийг 2005 оноос эхлэн улс орон даяар төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тасралтгүй хэрэглэж байгаа бөгөөд 2018 онд системийн веб суурьтай шинэчилсэн хувилбарыг үе шаттай нэвтрүүлсэн.

Дээрх зорилтын хүрээнд Сангийн яам ЗГСУМС хөгжүүлэгч Фрийбаланс компанитай нэмэлт гэрээ байгуулж, тус гэрээнд ЗГСУМС-д тодорхой параметр бүхий өгөгдөл (орлогын ваучер, зардлын ваучер, журнал ваучер, амлалт, үүргийн бүртгэл)-ийг бусад систем хооронд мэдээлэл солилцох байдлаар бүртгэн оруулах боломж бүхий цогц веб сервисийн хөгжүүлэлтийг хийлгэхээр тусгасан. 

Сангийн яамны Төрийн сангийн газар, систем хөгжүүлэгч нарын хамтарсан ажлын хэсэг КОВИД-19 цар тахлын улмаас ажлын даалгаврыг 100% алсын зайнаас гүйцэтгэж, дараах үр дүнд хүрлээ.

  • Системийн шинжилгээ хийж ажлын урсгал, дэлгэрэнгүй параметрүүдийг тохируулав;
  • Веб сервисийн шаардлага (System requirement specification) болон Туршилт хийх (User Acceptance Testing) техникийн баримт бичгийг боловсруулсан;
  • Системийн баримт бичгийн дагуу нарийвчилсан болон хэрэглэгчийн туршилтыг зохион байгуулсан.;
  • Төрийн сангийн газрын систем администратор, удирдлагын хэрэглэгч нарыг сургалтад хамруулав;
  • Веб сервис бүхий ЗГСУМС-ийн шинэ хувилбарыг суурилуулах, системийн шинэ өргөтгөлүүдийг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд шаардлагатай техникийн бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Цогц веб сервис бүхий ЗГСУМС-ийн шинэчилсэн хувилбарыг 2021 оны 2 дугаар сараас ашиглалтад нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд төсөв санхүүгийн удирдлагын үндсэн систем болохын хувьд ЗГСУМС-ийн веб сервисийг нэвтрүүлснээр төрийн сангийн гар ажиллагаатай үйл ажиллагааг автоматжуулах, төсөв санхүүгийн удирдлагын бусад системүүдтэй үр ашигтай холбох замаар төрийн сангийн үйл ажиллагаанд цахим шинэчлэлтийг хийх зэрэг чухал үр нөлөөтэй юм. Түүнчлэн:

  • Системийн ажлын урсгалыг автоматжуулах замаар ЗГСУМС-ийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагааг үлэмж сайжрах; 
  • Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, Смарт пэймэнт систем, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын систем зэрэг бусад системүүдтэй түргэн шуурхай мэдээлэл солилцож, системийн интеграци хийх боломж нэмэгдэх;
  • Системийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, ил тод байдлыг сайжруулах, гар ажиллагаанаас үүдэлтэй алдаа, зөрчлийг бууруулах нөхцөл бүрдэх юм. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
АХМАД НАСТНЫ ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭВ

2021-02-24

Монгол улсын Сангийн яам болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээний шинэчлэлийн салшгүй хэсэг болсон асрамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тодорхой алхмууд хийгдэж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН

2021-02-17

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд “Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан”-ийн цахим систем /www.odamis.mof.gov.mn/-ийг шинэчлэн хөгжүүлж, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМД ГАР УТАСНААСАА НЭВТРЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-02-09

Монгол улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн санхүүгийн удирдлага, мэдээллийн технологи, төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхэд чиглэсэн гол зорилтуудын хүрээнд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д гар утаснаас нэвтрэх боломжийг бүрдүүллээ. Энэ хүрээнд аж ахуй нэгжүүд гар утаснаасаа системд нэвтэрч 

ЗГСУМС-ИЙН ВЕБ СЕРВИС НЭВТРҮҮЛЖ ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ БОЛГОХ НЬ

2021-02-03

Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Сангийн яам нь Канадын Фрийбаланс компанийн хөгжүүлсэн ЗГСУМС системийг 2005 оноос эхлэн улс орон даяар төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тасралтгүй хэрэглэж байгаа бөгөөд 2018 онд системийн веб суурьтай шинэчилсэн хувилбарыг үе шаттай нэвтрүүлсэн.

“УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮНЭЛЭХ, ЭРЭМБЭЛЭХ, СОНГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БА АРГАЧЛАЛУУД”, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2021-01-27

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд  Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 28 дугаар зүйлийн 28.11 дэх заалтын дагуу Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах зорилтын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцох, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт зардлыг тооцох, аргачлал болон энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг боловсруулан батлуулсан.

САНГИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-01-18

Монгол Улсын Сангийн яамны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

Бусад мэдээ »