ТӨСӨВ, САНХҮҮ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН

2021-01-05

Төслийн 2018-2020 онд а) Макро эдийн засаг болон төсвийн удирдлагыг бэхжүүлэх; b) Төрийн санхүүгийн удирдлагын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх; c) Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг сайжруулах; d) Нийгмийн хамгааллын системийг бэхжүүлэх 4-н дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр 157 сургалт зохион байгуулж 10122 мэргэжилтэн хамрагдаж, сургалтад оролцогчдын 87 хувь нь сургалтын чанар, үр дүнг сайн, үр нөлөөтэй болсон гэж үнэлэв.    /Оролцогчдын үнэлгээний тайлан 2020/. 

    Ковид-19 цар тахлын улмаас үүссэн онцгой нөхцөл байдалд дасан зохицож, сургалтын зохион байгуулалтыг шинэчлэн аль болох зайны буюу онлайн сургалтыг хэрэгжүүлсэн. Мөн Улсын онцгой комиссын боловсруулсан Ковид-19 цар тахлын үед хүн хоорондын зай барих, анги танхимд эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагыг хангах зөвлөмжийг хэрэгжүүлэгч агентлагуудад хүргүүлж танхимын сургалтад мөрдөж ажиллахад хяналт тавив. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн нийт сургалтын 48 хувь нь мэдлэг олгох  52 хувь нь ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт байв.

    Сургалтад оролцогчдын сэтгэл ханамжийг үнэлэх зорилгоор 1050 сургалтад хамрагдсан мэргэжилтнүүдээс санамсаргүй түүврийн аргаар асуулга судалгаа авав. Энэхүү түүвэр нь 2020 онд сургалтад хамрагдсан нийт оролцогчдын 13.7%-ийг эзэлж байна. Судалгаанд оролцсон мэргэжилтнүүдийн 87% нь төслийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалтын чанарыг “маш сайн”, “сайн” гэж үзсэн бол 13% нь “дунд зэрэг” гэж үнэлжээ. 


    Төслийн хүрээнд зохион байгуулсан бүх сургалтын үр дүн, ач холбогдлыг судалгаанд оролцогчид дараах байдлаар эрэмбэлэн үнэлжээ. Үүнд:
 1. Бодлого боловсруулах шинэ загвар, ойлголт, мэдээлэлтэй болсон, 
 2. Цаг хэмнэж, хөдөлмөр хөнгөвчлөх аргад суралцсан, 
 3. Ажлын явцад гар алдаа гарах эрсдэл буурах аргад суралцсан, 
 4. Шинээр сурсан чадвар нь олон үйлдлийг хялбаршуулах боломж олгосон, 
 5. Шинэлэг орчин үеийн олон улсын туршлагаас сурсан, 
 6. Хамт олон нэгдсэн ойлголтод хүрч, хоорондын уялдаа сайжирсан.

    Сургалтын үр өгөөж, зохион байгуулалтын чанарыг цаашид сайжруулах хүрээнд анхаарах санал, зөвлөмжийг судалгаанд оролцогчид дараах байдлаар эрэмбэлэн тодорхойлж ирүүлсэн бөгөөд төсөл эдгээрт ач холбогдол өгч хэрэгжилтийг хангахаар төлөвлөж байна.

 1. Бодит жишээн дээр ажиллаж, практик асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар дадлага хийх боломжийг нэмэгдүүлэх,
 2. Бусдын бодит туршлагаас, жишээнээс сурах боломжийг нэмэгдүүлэх,
 3. Цахим сургалтын үед хөдөө орон нутагт интернэтийн хурд, техникийн хүчин чадал дутагддаг тул ойролцоо аймгаар бүсчлэн сургалт хийж, зайны болон танхимын сургалтыг хослуулах,
 4. Цахимаар сургалт хийх үед сургалтын танилцуулга, гарын авлагыг хэвлэмэл байдлаар тараах,
 5. Шинэ систем, программын сургалтыг ирэх жилүүдэд үргэлжлүүлэн зохион байгуулах,
 6. Шинээр нэвтрүүлж байгаа программ хангамжийг ойлгож, дасах, ашиглаж хэвшихэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч цаашид үргэлжлүүлэн туслах,
 7. Нэг сургагчид ногдох оролцогчдын тоо өндөр байна. Сургагч багш нарын тоог нэмэх
 8. Сургалтын төгсгөлд оролцогчдын мэдлэг, ойлголтыг үнэлэх шалгалт авч хэвших 


      Түүнчлэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкны хараат бус үнэлгээний төвийн бэлтгэсэн “Designing a result framework for achieving results: how-to guide” буюу “Үр дүнд суурилсан хянах хүрээ боловсруулах заавар зөвлөмж”, “Гэрээний удирдлага ” заавар зөвлөмжийг орчуулан төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын ажилтнуудад танилцуулав.

  ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

  МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
  САНГИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

  2021-01-18

  Монгол Улсын Сангийн яамны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

  САНГИЙН ЯАМНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮДИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

  2021-01-14

  Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, сүлжээний бүтцийн шинэчлэл, аюулгүй байдал,  дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхэд чиглэгдсэн дараах ажлуудыг хийв. Үүнд:

  МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

  2021-01-06

      Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслөөс 2017-2020 онд Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, стратегийн дутагдлыг арилгах хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, уулзалт албан ёсны арга хэмжээг санхүүжүүлэх  чиглэлээр тогтмол дэмжиж, хамтран ажилласан. 

  ТӨСӨВ, САНХҮҮ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН

  2021-01-05

  Төслийн 2018-2020 онд а) Макро эдийн засаг болон төсвийн удирдлагыг бэхжүүлэх; b) Төрийн санхүүгийн удирдлагын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх; c) Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг сайжруулах; d) Нийгмийн хамгааллын системийг бэхжүүлэх 4-н дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр 157 сургалт зохион байгуулж 10122 мэргэжилтэн хамрагдаж, сургалтад оролцогчдын 87 хувь нь сургалтын чанар, үр дүнг сайн, үр нөлөөтэй болсон гэж үнэлэв.    /Оролцогчдын үнэлгээний тайлан 2020/. 

  ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН 2019-2022 ОНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАГДАВ

  2020-12-22

  Засгийн газрын өрийн удирдлагын олон улсын туршлагаас суралцах, бодлого боловсруулах, стратеги төлөвлөхөд Монгол улсын Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн томоохон зорилтуудын нэг билээ. 

  ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАСРАЛТГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ НЭМЭГДЛЭЭ

  2020-12-11

  Монголбанкны (МБ) зээлийн мэдээллийн алба Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд зээлийн мэдээллийг үйл ажиллагааны тасралтгүй, найдвартай байдлыг дэмжих зорилгоор дараах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

  Бусад мэдээ »