ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАСРАЛТГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ НЭМЭГДЛЭЭ

2020-12-11

Монголбанкны (МБ) зээлийн мэдээллийн алба Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд зээлийн мэдээллийг үйл ажиллагааны тасралтгүй, найдвартай байдлыг дэмжих зорилгоор дараах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулсан нь: 

Монгол Улс хоёр шатлалт банкны системд шилжсэн үеэс эхлэн банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн эрсдэлийг оновчтой удирдах олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх ажлуудыг МБ тасралтгүй явуулж байгаа билээ. Эдгээрээс зээлийн эрсдэлийг бага зардлаар, оновчтой удирдах гол хөшүүрэг нь зээлийн мэдээллийн тогтолцоо бөгөөд 1996 оноос эхлэн МБ энэхүү үйл ажиллагааг ямар нэгэн төлбөргүйгээр эрхлэн гүйцэтгэж байна. МБ-ны зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа нь зээлийн мэдээллийг харилцагч байгууллагуудаас цуглуулах, зээлийн мэдээллийг түгээх гэсэн үндсэн 2 үйл ажиллагаанаас бүрддэг бөгөөд 24/7 зарчмаар тасралтгүй ажиллаж байна. Иймд зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй программ хангамж болон түүний найдвартай тасралтгүй байдлыг дэмжих техник, тоног төхөөрөмжийн хангамж маш чухал байдаг. Дэлхий банкнаас хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн /SFFSP/ хүрээнд МБ-ны зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны найдвартай, тасралтгүй байдлыг дэмжих зорилгоор зээлийн мэдээллийн программ хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангуулах шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг 2019, 2020 онуудад худалдан авч, бүрэн суурилуулсан.


Зээлийн мэдээллийн эрх зүйн орчныг сайжруулсан нь: 

Монгол Улсын УИХ-ны 2011 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан “Зээлийн мэдээллийн тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох, түүний үйл ажиллагаанд тавигдах зээлийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журмыг 2019, 2020 онд баталсан. 

Түүнчлэн хувийн аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох хүртэл болон тусгай зөвшөөрөл цуцлагдсан тохиолдолд Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах зорилгыг агуулсан “МБ-ны зээлийн мэдээллийн журам”-ын 2020 онд шинэчлэн баталсан болно.


Дэлхийн банкны санхүүжилтээр шаардлагатай тоног, төхөөрөмжийг худалдан авснаар зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаанд гарах алдаа, доголдлын тоо буурснаас гадна Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний дата төв Улсын Төрийн Үйлчилгээний Газарт хадгалагдаж буй Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлэлтэй зээлийн мэдээллийг тулган баталгаажуулах, төрийн үйлчилгээний цахим системээр дамжуулан иргэн, аж ахуйн нэгжид шууд өөрийн зээлийн мэдээллийн лавлагаа авах нөхцөлийг бүрдүүлэх боломж бий болж байна

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
САНГИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-01-18

Монгол Улсын Сангийн яамны хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

САНГИЙН ЯАМНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮДИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2021-01-14

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, сүлжээний бүтцийн шинэчлэл, аюулгүй байдал,  дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхэд чиглэгдсэн дараах ажлуудыг хийв. Үүнд:

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЖ БАЙНА

2021-01-06

    Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслөөс 2017-2020 онд Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, стратегийн дутагдлыг арилгах хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, уулзалт албан ёсны арга хэмжээг санхүүжүүлэх  чиглэлээр тогтмол дэмжиж, хамтран ажилласан. 

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН

2021-01-05

Төслийн 2018-2020 онд а) Макро эдийн засаг болон төсвийн удирдлагыг бэхжүүлэх; b) Төрийн санхүүгийн удирдлагын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх; c) Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг сайжруулах; d) Нийгмийн хамгааллын системийг бэхжүүлэх 4-н дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр 157 сургалт зохион байгуулж 10122 мэргэжилтэн хамрагдаж, сургалтад оролцогчдын 87 хувь нь сургалтын чанар, үр дүнг сайн, үр нөлөөтэй болсон гэж үнэлэв.    /Оролцогчдын үнэлгээний тайлан 2020/. 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН 2019-2022 ОНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАГДАВ

2020-12-22

Засгийн газрын өрийн удирдлагын олон улсын туршлагаас суралцах, бодлого боловсруулах, стратеги төлөвлөхөд Монгол улсын Сангийн яаманд дэмжлэг үзүүлэх нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн томоохон зорилтуудын нэг билээ. 

ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАСРАЛТГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ НЭМЭГДЛЭЭ

2020-12-11

Монголбанкны (МБ) зээлийн мэдээллийн алба Дэлхийн банкны “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд зээлийн мэдээллийг үйл ажиллагааны тасралтгүй, найдвартай байдлыг дэмжих зорилгоор дараах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

Бусад мэдээ »