ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН УЛСЫН САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТЫН АРГАЧЛАЛЫГ ШИНЭЧЛЭН НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ

2020-11-27

Монгол Улсын Сангийн яам санхүүгийн хяналт, дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагыг бэхжүүлэх чиглэлээр Дэлхийн банкны Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд дараах 2 зорилт тавьсан. Үүнд: (i) Улсын салбарын дотоод аудитын болон эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичгийг олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулах, арга зүйн удирдамж, аргачлал бэлтгэх болон (ii) Улсын салбарын дотоод аудитын бүх шатны нэгжүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх шаталсан сургалт, хэлэлцүүлгийг төлөвлөн зохион байгуулах.

Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд, улсын салбарын дотоодын аудиторуудын чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор  дотоод аудитын олон улсын шинэчлэгдсэн стандартад нийцсэн “Улсын салбарын дотоод аудитын аргачлал” (Сангийн сайдын 2019 оны 268 тоот тушаал), “Чанарын үнэлгээний аргачлал” (Сангийн сайдын 2019 оны 274 тоот тушаал), дотоод аудитын нэгжүүдэд олон улсын ISO-31000 стандартад нийцсэн байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын хүрээг танилцуулах зорилгоор “Сангийн яамны эрсдэлийн удирдлагын бодлого, хорооны дүрэм, журам, гарын авлага” (Сангийн сайдын 2019 оны 291 тоот тушаал)-г тус тус шинэчлэн боловсруулсан. 

Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд, улсын салбарын дотоод аудиторуудад зориулсан мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх цогц сургалтын материалыг бэлтгэн “Улсын салбарын дотоод аудиторуудын зөвлөгөөн”-ийг 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, дээрх бодлогын баримт бичгүүд, аргачлал, гарын авлагыг танилцуулж, үйл ажиллагаандаа бүрэн хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэв.

 . . . Улсын салбарт дотоод аудитын тогтолцоо нэвтрүүлэх өнгөрсөн 10 орчим жилийн хугацаанд улсын салбарт дотоод аудитын тогтолцоог нутагшуулж, хөгжүүлэн, олон улсын стандарт, арга зүйн чиглэлийг баримтлахын тулд чамгүй олон ажлыг хийжээ. Дотоод аудитын мэргэжил шинэчлэгдэж өсөн нэмэгдэж буй энэхүү эрэлтэд тус мэргэжлээр ажиллаж буй та бүхнийг эдгээр өөрчлөлт, шинэчлэлтэд бүрэн нийцэж ажиллах шаардлагатай болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан үр дүн дээрээ үндэслэн цаашид олон улсын дотоод аудитын хөгжлийн чиг хандлагаар тус салбарыг чиглүүлэн хөгжүүлж, сайжруулах, дотоод аудитын нэгжүүд, дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт, шалгалтын байцаагчдыг шинэ соргог мэдээ мэдээлэл, мэдлэг, ур чадвар, арга зүйгээр хангаж ажиллах нь бидний хувьд нэн тэргүүний зорилтуудын нэг болно.

Монгол Улсын Сангийн дэд сайд С.Мөнгөнчимэг


Улсын салбарт дотоод аудитын олон улсын стандартыг бүрэн нэвтрүүлэх нь санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг хараат бус, бодитой хандлагаар үр ашигтай зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлнэ гэж Сангийн яам үзэж байна. 

Миний бие 2014 оноос хойш санхүүгийн хяналт, шалгалт, дотоод аудитын чиглэлээр ажиллаж, мэргэжлийн мэдлэг, туршлагаа хөгжүүлсээр байна. Сангийн яамнаас танилцуулсан “Улсын салбарын дотоод аудитын аргачлал”-ын хүрээнд аймгийнхаа Эрүүл мэндийн салбарт аудит хийж эхэлсэн. Дотоод үнэлгээний ажилдаа стандарт, журмыг хэрхэн нийцүүлэх талаар анхаарч ажиллаж байна. Шинэ соёл, шинэ арга барилаас сурах боломж гарч байгаа нь сайн хэрэг юм.

Архангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Д.Гандолгор

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »