ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-05-01

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж төслийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хангах, зохицуулагч зөвлөхүүд болон ажлын хэсгийн гишүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор зохицуулагч зөвлөх, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан сургалтыг 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ны өдөр зохион байгуулав.

Сургалт дараах хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдав. Үүнд:

  1. Дэлхийн банкны STEP системийн хяналтын үйл ажиллагаа, баримт бичигт тавигдах шаардлагууд;
  2. Төслийн үр дүнгийн үзүүлэлтийг ханган биелүүлэхэд хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас анхаарах асуудлууд;
  3. Төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан сургалтын тайлангуудад тавих шаардлага;
  4. Төслийн удирдах хорооны баталсан ажлын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах асуудлууд;
  5. Төслийн хэрэгжилтэд Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Төслийн захирал С.Наранцогт, Дэлхийн банкны Төслийн удирдагч хатагтай Каролина Вайра нарын өгч байгаа зөвлөмжүүд, өгсөн үүрэг даалгаврууд;
  6. Ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэлтэй асуудлууд, удааширч байгаа шалтгаан,  Дэлхийн банкны удирдагчид хүргүүлэх санал хүсэлт.

Сургалтын төгсгөлд зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд сургалтын үед яригдсан асуудлуудыг анхаарч төслийн дунд хугацааны тайланг боловсруулах бэлтгэл ажлыг хангах, зөвлөхүүдийн ажлын даалгаврыг боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх, төслийн заруудыг оны эхнээс хангалттай хугацаатай, олон нийтэд хүртээмжтэй тавих зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, нэгдсэн ойлголтод хүрэв.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ УЛСАД ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

2020-06-23

Гомдол барагдуулах механизм нь оролцогч талуудын гомдол, саналыг зэргийг системчилсэн байдлаар хүлээн авч бүх төрлийн сонирхогч талууд болон үр шим хүртэгчдэд өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, цаашлаад эрх бүхий байгууллагаас зохих ёсоор хариу арга хэмжээ авах, хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх үйл ажиллагаа юм.

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-05-05

Дэлхийн банкны санаачилгаар Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж “Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулахад төслийн оролцоо” цахим хэлэлцүүлгийг 2020 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээг Дэлхийн Банкны Төслийн удирдагч хатагтай Каролино Вайра удирдан явуулсан бөгөөд Дэлхийн банкны бүрэлдэхүүн хэсгийн удирдагч нар, Төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд, Зохицуулах зөвлөхүүд болон ажлын хэсгийн гишүүд оролцов.

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО ТӨСЛИЙН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

2020-03-18

Төслийн Удирдах хороо Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2020 оны онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр батлав. 

ДЭЛХИЙН БАНКНААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ВИДЕО ХУРАЛД ОРОЛЦОВ

2020-01-16

Дэлхийн банкны санаачилгаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь оффист зохион байгуулсан видео хуралд Дэлхийн банкны төслийн багийн гишүүд, хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлага, төслийн нэгжийн ажилтнууд, зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд оролцов. Уулзалтаар дараах асуудлыг ярилцав. Үүнд:

ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР САНГИЙН ЯАМ, ДЭЛХИЙН БАНКНЫ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

2019-10-22

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн дунд хугацаанд төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, хяналтыг үр ашиг, үр дүнтэйгээр удирдан зохион байгуулах зорилгоор  Сангийн сайдын 2018 оны “Төсөв, санхүүгийн удирдлагын шинэчлэлийн стратеги, төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжүүлэх тухай” 234 тоот тушаал батлагдан хэрэгжиж байна. Энэ баримт бичиг нь Дэлхийн банк, Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлөн Сангийн яамнаас хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төслийн үйл ажиллагаанд чиглэл болон баримтлах нэг тулгуур билээ. 

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАВ

2019-10-11

Төслийн Удирдах хороо Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2019 оны эхний 9 сарын хэрэгжилтийг дүгнэн Дэлхийн банкны холбогдох зөвлөмжийг тусган  2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2019 оны 10 дугаар сарын 07- ны өдөр шинэчлэн батлав. 

Бусад мэдээ »