МОНГОЛ УЛСЫН МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАВ

2022-09-29

Монгол Улс 2019 онд ФАТФ-ын “Саарал жагсаалт”-д 6 заалттайгаар орсон боловч 1 жилийн дотор 2020 онд уг жагсаалтаар гарч чадсан билээ. Энэхүү ФАТФ-ын 40 зөвлөмжөөс 37 нь нийцсэн гэж үнэлэгдсэн.

ФАТФ-ын Зөвлөмж 1-т улс орнуудыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээ үнэлэх, Зөвлөмж 2-т эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд суурилан үндэсний бодлого, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын харилцан үнэлгээний тайланд манай улсыг үндэсний хэмжээний мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого, стратегийн баримт бичгийг баталж хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн. Түүнчлэн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд суурилсан үндэсний бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авахыг заасан байдаг. 

Иймд, Сангийн яам тэргүүтэй салбар тус бүрийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлэх 11 дэд ажлын хэсгийг тус тус байгуулж 52 байгууллагын 128 ажилтан оролцон Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг хийж санхүүгийн салбар тус бүрээр эмзэг, сул талуудыг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг тодорхойлсон Үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулав.

Уг үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулахад Монгол улсын засгийн газар нь “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-өөс нэн хөнгөлөлттэй зээлийн тусламжтайгаар Монголбанкны хүрээнд гадаад зөвлөх авч ажиллуулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгүүлэв. Үүнд:

  • Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх аюул заналхийлэл, төрөлхийн эмзэг байдлыг хянан үзэж, Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг үндэсний хэмжээнд үнэлж;
  • ФАТФ-ын зөвлөмж, ойрын үр дүнгийн техникийн шаардлагуудтай холбоотой дутагдал, түүнчлэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх буюу түүний бие даасан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үр нөлөөнд учирч буй саад бэрхшээлийг илрүүлэхийн тулд цоорхойд дүн шинжилгээ хийж;
  • Одоогийн мөрдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журам болон бусад арга хэрэгсэлд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, дутагдлыг арилгахын тулд шинэ хууль, эрх зүйн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах зэрэг оров.

Эдгээр ажил болон Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний зөвлөлийн хамтын ажиллагааны үр дүнд  Засгийн газрын 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлав.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог олон улсын техник хэрэгжилт, үр дүнтэй байдлын стандартад нийцүүлэн бэхжүүлэх замаар олон улсын зах зээлтэй холбогдсон, тогтвортой, хүртээмжтэй санхүүгийн системийг хөгжүүлэх боломжтой. Түүнчлэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр дотоод, гадаад хамтын ажиллагаа өргөжиж, төр, хувийн хэвшил хоорондын ажлын уялдаа холбоо сайжрахаас гадна зохицуулагч байгууллагууд нөөц бололцоогоо зохистой хуваарилах, эрсдэлтэй талбарт нөөцийг төвлөрүүлж ажиллах боломж бүрдэнэ.

Түүнчлэн энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан “Алсын хараа-2050”, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ач холбогдолтой.


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ УЛСАД АККРУЭЛ СУУРЬТ УСНББОУС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТЫН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛААД БАЙНА

2022-11-30

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Монгол Улсад аккруэл суурьт Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (УСНББОУС)-ыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, эдийн засгийн шинэчилсэн ангилал болон дансны нэгдсэн жагсаалтын төслийг боловсруулаад байна. 

Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тогтолцоог Монгол улсад хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна

2022-11-22

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн техник туслалцааны хүрээнд ХНХЯ болон Сингапурын хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулж, үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлэв. 

СЗХ-НЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ ОЛОН УЛСЫН ДААТГАЛЫН ЗОХИЦУУЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО

2022-11-16

Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөлөгчид Чили улсын Сантиаго хотноо болсон Олон улсын даатгалын зохицуулагчдын холбооны 29 дэх удаагийн жилийн тайлангийн хуралд оролцлоо.

Өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулж, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүллээ

2022-11-02

Сангийн яамны Санхүүгийн Мэдээллийн Технологийн хэлтэс нь Засгийн Газрын Санхүүгийн Удирдлагын Мэдээллийн Систем (ЗГСУМС), Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлангийн E-Report, Аж ахуй нэгжийн тайлангийн E-Balance, Шилэн дансны систем, Төсвийн төлөвлөлтийн систем, Өрийн удирдлагын систем, Төрийн албан хаагчийн цалингийн нэгдсэн систем зэрэг Засгийн газрын чухал шаардлагатай 10 гаруй мэдээллийн системийг хариуцан ажилладаг. Эдгээр системүүдийн аюулгүй байдал, өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах нь технологи хурдтай хувьсан шинэчлэгдсээр байгаа өнөө үед цаг хугацаа, хүний нөөц, технологийн инновац зэрэг олон хүчин зүйлс шаардсан ажил бөгөөд дан ганц улсын төсвийн хөрөнгөөр шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Иймд Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны системүүдийн өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг хангах, сайжруулах, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ОЛОН ТАЛТ САНАМЖ БИЧИГ”-Т НЭГДЛЭЭ.

2022-10-26

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан Монгол Улсыг төлөөлөн оролцлоо. 

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын зуучлалын тухай хууль болон Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг

2022-10-18

         Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, Санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Сангийн яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо/СЗХ/, Монголын Даатгалын Холбоотой хамтран Даатгалын тухай хууль, Даатгалын зуучлалын тухай хууль болон Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ болон ЗГ-ын холбогдох бодлого, төлөвлөлтөд заагдсаны дагуу Даатгалын салбарын эрх зүйн шинэчлэлтийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд хамтарсан ажлын хэсгээс бэлтгэсэн хуулийн төслийг  2022 оны 06 дугаар сард Сангийн яамны цахим хуудсанд байршуулснаар олон нийтийн хэлэлцүүлгийг цахим хэлбэрээр явуулж мэргэжлийн холбоод, салбарын оролцогчид, хувь хүмүүсээс ирүүлсэн 277 саналыг тухайн хуулиуд болон дагалдах хуулийн төслүүдэд тусган дараагийн шатны хэлэлцүүлгүүдэд бэлтгэн боловсруулсан.

Бусад мэдээ »