ТӨРИЙН САНГИЙН ГҮЙЛГЭЭГ ЦАХИМААР БАТАЛГААЖУУЛДАГ БОЛЛОО

2022.08.22

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яамны Төрийн сангийн газраас төлбөрийн гүйлгээний баримтын баталгаажуулалтыг бүхэлд нь цахимаар гүйцэтгэж, хянах боломж бүрдүүлэх “Эрхийн бүртгэлийн сан” www.finance.gov.mn-г хөгжүүлж, ашиглалтад оруулав. Эрхийн бүртгэлийн сан (ЭБС)-г нэвтрүүлснээр төлбөр тооцоог цаасан сууриас цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахим гүйлгээг аюулгүй байдал, нууцлалыг хангасан нэг удаагийн нууц үг ашиглан баталгаажуулах, гүйлгээний явцыг цахимаар хянаж хяналтыг сайжруулах, төсөвт байгууллагын ажилтан төрийн санд биечлэн ирэлгүйгээр зайнаас гүйлгээ хийх зэрэг төрийн санг хөгжлийн шинэ шатанд гаргах боломж бүрдүүллээ. Хөгжүүлэлтийг Сангийн яамны харьяа Гааль, татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв, нэвтрүүлэлтийг Сангийн яамны төслийн баг хариуцан ажиллаж байна.

ЭБС нь Төрийн албаны зөвлөлийн Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо, Татварын Ерөнхий газрын Татварын удирдлагын нэгдсэн систем, Засгийн газрын удирдлагын мэдээллийн систем, Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР зэрэг системүүдтэй холбогдон төрийн сан болон төсөвт байгууллагын албан тушаалтны мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, гарын үсгийн мэдээллийг ашиглан Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн цалингийн гүйлгээг цахимаар баталгаажуулж байна.

ЭБС-ийн нэвтрүүлэлт хариуцсан төслийн баг 2022 оны эхний хагас жилд багтаан 21 аймаг, 330 сум, нийслэл, 9 дүүрэг, 13 яамны харьяа төрийн сан, төсөвт байгууллагуудын 5,486 баталгаажуулах албан тушаалтнуудыг хамруулан 109 удаагийн танхим ба цахим хосолсон сургалт зохион байгуулж, нэг удаагийн нууц үгээр гүйлгээ цахимаар баталгаажуулах үйл ажиллагааг бүрэн нэвтрүүлж, өнөөдрийг хүртэл 4,312 төсөвт байгууллагын 30,822 удаагийн цалингийн гүйлгээг цахимаар амжилттай баталгаажууллаа.