ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

Олон улсад нөхөн төлбөр олгох системийг бүтээхдээ тухайн улсын банк, санхүүгийн салбарын тогтолцоо, эдийн засгийн байдал, даатгалын хамрах хүрээнд үндэслэн хөгжүүлэн ашигладаг. Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр системийг хөгжүүлэх болсон нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд техникийн тодорхойлолт болон ажлыг гүйцэтгэх, давхар хяналтанд хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байгаа нь ач холбогдолтой юм.

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Өнөөгийн байдал
Корпораци нь өөрийн гэсэн нөхөн төлбөр олгох системгүй учраас даатгалын тохиолдол үүсэж татан буугдсан банканд нөхөн төлбөр олгох үед Банкны эрх хүлээн авагчаас мэдээлэл авч тооцооллыг гар аргаар хийж байна. Мэдээллийг баталгаажуулахын тулд ажлын хэсэг хуваан авч гар аргаар хийж байгаа нь алдаа гарах магадлалыг өндөр болгож, дахин тооцоолох, засварлахад их цаг зарцуулдаг. Түүнчлэн нөхөн төлбөр олгох явцад ирсэн гомдол болон олголтын тайланд хяналт тавих боломжгүй байдал.
Даатгалын дараагийн тохиолдлуудад нөхөн төлбөр олголтын тооцоололд алдаа гарч болзошгүй тул алдааг шалгах, дахин тооцоолоход удаан хугацаа шаардагдаж, нөхөн төлбөр олголтыг хуулийн хугацаандаа багтаан эхлүүлж чадахгүй байх эрсдэлтэй.

Системтэй болсноор 
Нөхөн төлбөр олгох системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр Хадгаламжийн даатгалын корпораци Олон улсын хадгаламжийн даатгагчдын холбооноос гаргасан Үндсэн зарчмын нөхөн төлбөр олгох ажиллагаатай холбоотой хэсгүүдэд авсан “материаллаг байдлаар нийцээгүй” хэмээх үнэлгээг сайжруулах боломжтой болно. Түүнчлэн хуульд заасан даатгалын тохиолдол үүссэн үед ажлын 10 өдрийн дотор дараах арга хэмжээнүүдийг авах боломж бүрдэнэ. Үүнд:
Татан буугдсан банкны харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг авах;
Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг цэвэршүүлэх;
Даатгалд хамрагдахгүй харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг ялгах;
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг харилцагч бүрээр тооцоолох;
Даатгалын нөхөн төлбөрийн жагсаалт гаргах;
Даатгалын нөхөн төлбөрийг олгох;
Гомдол хүлээж авах, шийдвэрлэх боломжтой болно.
Хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Даатгалын нөхөн төлбөр олгох журам, Даатгалын нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгон шалгаруулах журам болон холбогдох бусад журмаар зохицуулагдана. Монголбанк банкийг татан буулгах шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор Үндэсний хороо нөхөн төлбөр олгох шийдвэрийг гаргаж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь банк татан буугдах үед Банкны эрх хүлээн авагчаас авсан мэдээлэлд үндэслэн нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцоож, даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөрийг нөхөн төлбөр олгох банкаар дамжуулан олгоно. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »