ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

Улсын Их Хурлаас 2012 онд шинэчлэн найруулсан Нийгмийн халамжийн тухай  хуульд Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай (ядуу) өрхийн иргэнийг тодорхойлох аргачлалыг Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо хамтран батлахаар заасан байдаг. 

Монгол улсад Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны (ӨНЭЗС) 2007/2008 оны мэдээллийг ашиглан Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр 2009 онд анхны ООТА-ын загварыг боловсруулсан. Дараа нь 2013, 2016 онуудад ӨНЭЗС 2012, ӨНЭЗС 2014 онын мэдээллийг ашиглан тус тус шинэчлэн баталсан. Амьжиргааны түвшнийг  тодорхойлохдоо Өрхийн амьжиргааны түвшний үнэлгээ буюу ООТА-ын судалгаагаар цуглуулсан мэдээллийг ашиглан аргачлалын томьёогоор гаргасан оноонд үндэслэн үнэлдэг. Судалгааны мэдээлэл болон өрхийн оноог өрхийн нэгдсэн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулан нэгтгэдэг. Өрхийн нэгдсэн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг ядуу өрхөд олгодог хүнсний талон хөтөлбөрт голчлон ашиглаж байгаагаас гадна ядуу өрхийн гишүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт,  хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглаж байна.

ООТА-ыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулахаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/225, А/60 тоот хамтарсан тушаалаар “Өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох аргачлал”-ыг боловсруулах, батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж ажилласан.

Дэлхийн банкны ТСТББ төслийн хүрээнд 2021-2022 онд үндэсний болон гадаадын зөвлөх авч, ажлын хэсэгт аргазүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ООТА өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох судалгааны үзэл баримтлал, аргачлал, маягт, маягт нөхөх зааврыг эцэслэн боловсруулсан. 

Аргачлалыг Үндэсний статистикийн хорооны Арга зүйн байнгын зөвлөл болон Даргын зөвлөлөөр тус тус хэлэлцүүлж зөвшөөрсний дагуу Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/84, А/89 тоот хамтарсан тушаалаар Өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох хосолмол орлогыг орлуулан тооцох аргачлал батлагдлаа.

Өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох хосолмол ООТА нь өмнөх аргачлалуудтай харьцуулахад мэдээллийн чанар, нягтлал, баталгаажуулалтыг сайжруулах зорилгоор төрийн эх өгөгдөл буюу тухайн өрх иргэний талаарх олон төрлийн захиргааны мэдээллүүдийг давхар авч ашиглаж байгаагаараа давуу талтай юм. Шинэ аргачлалын хувьд загварын статистик гүйцэтгэл буюу үнэн зөв байдал илүү сайн нэмэгдэж ядуу өрхийг тодорхойлох хамруулалтын болон орхигдуулалтын алдаа нь загварын хувьд багассан. Ядуу өрхийг тодорхойлох буюу өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох судалгааг явуулахдаа таблет ашиглах, тусгай программын тусламжтайгаар мэдээллийн алдааг шалгах дэвшилтэт арга ашиглана.  

Судалгааг ядуурлын шугамаас доош зөвхөн зорилтот бүлгийн өрхүүдээс авна. Үүнээс гадна иргэд судалгаанд хамрагдах хүсэлт гаргасан тохиолдолд буюу өргөдлийн аргаар судалгааг авах юм. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »