САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Энэ хүрээнд Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс нь төслийн зөвлөхтэй хамтран (i) Санхүүгийн түрээсийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлах; (ii) Санхүүгийн түрээсийн хуулийг олон улсын сайн туршлагатай харьцуулан судалгаа хийх; (iii) Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бэлтгэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дараах үндсэн шинэчлэлийг тусгасан байна. Үүнд:

  1. Одоогоор хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиар санхүүгийн түрээсийн харилцааны түрээслэгч, түрээслүүлэгч нь эд хөрөнгө хөлслөх харилцааны хөлслөгч, хөлслүүлэгчтэй ижил эрх эдэлж, үүрэг хүлээхээр заасан. Энэ нь гурван талт этгээдийн хооронд үүсэх санхүүгийн түрээсийн харилцааны онцлог шинж чанар, үндсэн зарчимтай зөрчилддөг тул нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд Иргэний хуулийн эд хөрөнгө хөлслөх харилцаатай холбоотой зүйл, заалтаас иш татсан хэсгүүдийг хассан. Мөн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд өмнө нь тусгаагүй байсан талуудын зарим үндсэн эрх, үүргийг тусган, түрээслүүлэгч, түрээслэгчийн эрх, үүргийг тэнцвэржүүлэхэд анхаарсан байна.
  2. Ихэнх хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудад санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхэлдэг бол Монгол Улсад санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагааг ямар нэг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч этгээд эрхлэх боломжтой байдаг. Ийнхүү санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээг хүссэн этгээд үзүүлж болохоор заасан нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Санхүүгийн түрээсийн зах зээл хяналтгүй байгаа нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хязгаарлах, салбарын хөгжлийг бүхэлд нь сааруулах хүчин зүйлсийн нэг болж байна. Иймд нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд Санхүүгийн зохицуулах хороог санхүүгийн түрээсийн зах зээлд хяналт, шалгалт хийх эрх бүхий байгууллага байхаар тусгасан. Ингэснээр салбарын хөгжил, цаашлаад мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн хэрэгжилтийг илүү үр дүнтэй хангах боломж бүрдэнэ.
  3. Санхүүгийн түрээсийн харилцааны онцлогтой холбоотой зарим зүйл, заалтууд, тухайлбал, түрээсийн зүйлийн нягтлан бодох бүртгэл, түрээсийн зүйлийг буцаан авахтай холбоотой зохицуулалтууд нь хуучирсан эсхүл оролцогч талуудын бодит хэрэгцээ, шаардлагад нийцэхгүй болсон тул нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд эдгээр зохицуулалтуудыг шинэчилж, олон улсад мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм журамтай нийцүүлсэн. 

Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталснаар нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй, уян хатан санхүүгийн хэрэгслийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд тулгамдаад буй санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх, санхүүгийн түрээсийн тогтвортой хөгжлийг хангах эрх зүйн орчин сайжруулах, зах зээлд оролцож буй мэргэжлийн оролцогч байгууллага, харилцагчдын тоо, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Ингээд намрын чуулганаар энэхүү хуулийг өргөн барихаар зэхэж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »