САНХҮҮГИЙН САЛБАР, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2022-04-20

Монгол Улсад 1990 онд анх шинээр үүссэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сүүлийн жилүүдэд огцом хурдацтай явагдаж буй бөгөөд үүнийг дагаад зөв зохистой хууль, эрх зүйн орчин болон төрийн бодлого, зохицуулалтыг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байхыг шаардаж байна.

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай анхны хууль 1994 онд батлагдаж, 2002 оноос удаах шинэчилсэн найруулгыг мөрдөж байсан бол одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийг 2013 онд шинэчлэн баталж байсан ба баталснаас нь хойш нийтдээ 7 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. Гэвч хөрөнгийн зах зээлийн практикт олон улсын болоод дотоод орчны хурдацтай өөрчлөлттэй холбоотойгоор зах зээл дээр шинээр хөгжиж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд зохицуулалтын орчин тодорхойгүй байгаа нь  нь хууль тогтоомжид тодорхой өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх зайлшгүй шаардлагыг нөхцөлдүүлж байна.  

Дэлхийн банк, Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 2021 оноос эхлэн санхүүгийн сектор болон хөрөнгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор дараах зарчмын өөрчлөлтүүд бүхий хуулийн шинэчлэлүүдийн ажлууд хийгдэж байна. Эдгээр ажлуудад:

  • Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын хүрээг өргөтгөх, биржийн болон биржийн бус зах зээлийн зохицуулалтын ялгааг тодорхой болгох зорилгоор биржийн болон биржийн бус зах зээлийн тодорхойлолтыг ялгаатай тусгаж, холбогдох зохицуулалтыг нэмж тусгана. 
  • Хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, зохицуулалтын орчныг уян хатан болгох зорилгоор компанийн бонд болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг биржийн болон биржийн бус зах зээл дээр нээлттэй болон хаалттай хэлбэрээр арилжаалж болох зохицуулалтыг нэмнэ.
  • Хөрөнгийн зах зээл дээр мэргэжлийн урт хугацаат хөрөнгө оруулагчдыг цаашид бий болох орчныг дэмжих зорилгоор хамтын болон хувийн хөрөнгө сангийн зохицуулалтыг ялгаатай тогтоох замаар хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг илүү нээлттэй, чөлөөтэй болгоно.
  • Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр дэд бүтцийн олон улсын  төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлтийн зарчмыг нэвтрүүлэх, төлбөрийн чадваргүйдлийн эрсдэлийг удирдах зорилгоор зах зээл дээр бий болох клирингийн гишүүн, төлбөрийн баталгааны сан, төлбөр тооцоог эцэслэхтэй холбоотой зохицуулалтуудыг оруулна.
  • Хөрөнгийн зах зээл дээр технологийн дэвшилд суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, энэ хүрээнд зохицуулалтын туршилтын орчин үүсгэх эрх зүйн орчныг нээлттэй болгоно.

Дээрх өөрчлөлтүүдтэй холбоотой хэлэлцүүлгийг Хуул, эрх зүйн газар, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн зах зээл болон Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны төлөөллүүдтэй хамтран битүүмжилсэн орчинд хийхэд төслийн зүгээс дэмжлэг үзүүлсэн.

Уг өөрчлөлтүүдийг хуульд шинэчлэн оруулснаар хөрөнгийн зах зээл өөрийгөө зохицуулах байгууллагуудын төрлийг нь ялгах, эрх, үүргийн хүрээг сайжруулан тогтоох замаар зах зээл дээрх төрийн зохицуулагч байгууллага болон өөрийгөө зохицуулах байгууллага хооронд үүсэж буй чиг үүргийн давхардал арилж, зах зээлийн үр ашигтай байдал бий болж, хувьцаат компаниудын мэдээллийн ил тод байдал, компанийн засаглал сайжирч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг эдлүүлэх, жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалагдах  зэрэг эрх зүйн давуу талуудтай болно. Шинэчилсэн хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »