НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2021-12-15

Монгол Улсын Сангийн яам Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

Энэ зорилтын хүрээнд Монгол улсын их, дээд сургуульд нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэгт болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдын УСНББОУС-ын мэдлэгт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах, үр дүнд үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудад бодлогын зөвлөмж хүргүүлэх зорилготой арга хэмжээг хараат бус, мэргэшсэн зөвлөх багийн оролцоотойгоор 2021 оны 11 дүгээр сард хийж гүйцэтгэлээ. 

Тус хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтын үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг Сангийн яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, болон нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын захирлуудад танилцуулах хэлэлцүүлгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа.  

Хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтыг Монгол улсын их, дээд сургуулиудад нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр суралцаж байгаа 4-р курсийн 900 гаруй оюутан болон төсөвт байгууллагад ажиллаж байгаа 800 гаруй нягтлан бодогчдыг хамруулан, нэгдсэн журмаар, цахимаар зохион байгуулсан.

Монгол улсад анх удаа нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа үйл ажиллагааны орц болон гарцын мэргэжлийн мэдлэгийн түвшнийг үнэлж, үр дүнг уялдуулан дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж байгаагаараа тус арга хэмжээ нь онцлогтой юм.

Энэхүү хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтын үр дүнгээс нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний мэргэжлийн мэдлэгийг сайжруулахад дараах зөвлөмжүүд гарсан. Үүнд:

  1. Их, дээд сургуулиудын нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтын хөтөлбөрт шинэчлэл хийх;
  2. Оюутнуудад суралцах хугацаанд нь мэдлэг олгохын зэрэгцээ олж авсан мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа хэрэглэх, хөгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах;
  3. Оюутны мэдлэг чадвар, хандлагыг цогцоор нь үнэлэх, даалгавар, асуулт бүрийн хариултууд оношилгоо болж чадахуйц байхад анхаарч ажиллах;
  4. Ажил олгогч нар төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдыг ажлын байран дээрээ хөгжих боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах ;
  5. УСНББОУС-ийн сургалтыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор улсын секторын байгууллагад ажиллаж буй мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт, сертификатын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
  6. Мэргэжлийн нэр хүндийг өргөх асуудлыг анхаарах гэх мэт зөвлөмжүүд гарсан.

Сангийн яамнаас энэхүү хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүн, дүгнэлт болон бодлогын зөвлөмжийг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагууд, их дээд сургуулиудад хүргүүлэх болно. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ЕВРО-АЗИЙН МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БҮЛГИЙН 36 ДАХЬ УДААГИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТАД МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

2022-06-24

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 36 дахь удаагийн Чуулга уулзалт Узбекистан Улсын Ташкент хотноо 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ:

2022-06-15

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн дагуу төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн бус хуулийн этгээд бөгөөд үндсэн чиг үүргийн нэг бол даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгох юм. Энэхүү чиг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай нөхөн төлбөр олгох системийг Дэлхийн банк болон Сангийн Яамны хамтарсан Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн газрын дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлхээр болж бэлтгэл ажил эхлээд байна.   Системийг ашигласнаар татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг хүлээн авах, хүлээн авсан мэдээлэл дээр тооцоолол хийх, нөхөн төлбөр олгох банк системд холбогдож нөхөн төлбөрийг олгох, тайлан мэдээ солилцох болон гомдол бүртгэх боломжтой болно.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ НЬ

2022-06-08

Зураг 1. “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хянах хэрэглэгчийн графикчилсан интерфейсийн үндсэн хуудас

“MOF” МЕНТОРШИП ХӨТӨЛБӨР – МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖ

2022-05-25

Европын Холбоо, Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Сангийн яам Unread медиа компанитай хамтран "Ирээдүйгээ төсөвлө" аяныг эхлүүлээд буй. Уг аяны хүрээнд бид ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Хэрвээ би Сангийн сайд байсан бол…” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан; их, дээд сургуулийн оюутан, судлаачдын дунд “Ирээдүйгээ төсөвлө” эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан билээ. Харин энэ удаа залуу мэргэжилтнүүдэд зориулан дөрвөн долоо хоногийн хугацаатай менторшип хөтөлбөрийг зарлаж байна. Энэхүү менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулан МУ-ын Сангийн яамны үндсэн үйл ажиллагаатай танилцаж, суралцахаас гадна төсөв санхүүгийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болох боломжтой.

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЭ АРГАЧЛАЛ БАТЛАГДЛАА

2022-05-18

Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ядуу өрхийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулахад техник туслалцааны дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

САНГИЙН ЯАМ САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА.

2022-05-11

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилтыг тавиад байна.

Бусад мэдээ »