НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2021-12-15

Монгол Улсын Сангийн яам Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

Энэ зорилтын хүрээнд Монгол улсын их, дээд сургуульд нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэгт болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдын УСНББОУС-ын мэдлэгт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах, үр дүнд үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудад бодлогын зөвлөмж хүргүүлэх зорилготой арга хэмжээг хараат бус, мэргэшсэн зөвлөх багийн оролцоотойгоор 2021 оны 11 дүгээр сард хийж гүйцэтгэлээ. 

Тус хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтын үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг Сангийн яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, болон нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын захирлуудад танилцуулах хэлэлцүүлгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа.  

Хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтыг Монгол улсын их, дээд сургуулиудад нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр суралцаж байгаа 4-р курсийн 900 гаруй оюутан болон төсөвт байгууллагад ажиллаж байгаа 800 гаруй нягтлан бодогчдыг хамруулан, нэгдсэн журмаар, цахимаар зохион байгуулсан.

Монгол улсад анх удаа нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа үйл ажиллагааны орц болон гарцын мэргэжлийн мэдлэгийн түвшнийг үнэлж, үр дүнг уялдуулан дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж байгаагаараа тус арга хэмжээ нь онцлогтой юм.

Энэхүү хөндлөнгийн үнэлгээний шалгалтын үр дүнгээс нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний мэргэжлийн мэдлэгийг сайжруулахад дараах зөвлөмжүүд гарсан. Үүнд:

  1. Их, дээд сургуулиудын нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтын хөтөлбөрт шинэчлэл хийх;
  2. Оюутнуудад суралцах хугацаанд нь мэдлэг олгохын зэрэгцээ олж авсан мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа хэрэглэх, хөгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах;
  3. Оюутны мэдлэг чадвар, хандлагыг цогцоор нь үнэлэх, даалгавар, асуулт бүрийн хариултууд оношилгоо болж чадахуйц байхад анхаарч ажиллах;
  4. Ажил олгогч нар төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдыг ажлын байран дээрээ хөгжих боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах ;
  5. УСНББОУС-ийн сургалтыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор улсын секторын байгууллагад ажиллаж буй мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт, сертификатын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
  6. Мэргэжлийн нэр хүндийг өргөх асуудлыг анхаарах гэх мэт зөвлөмжүүд гарсан.

Сангийн яамнаас энэхүү хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүн, дүгнэлт болон бодлогын зөвлөмжийг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагууд, их дээд сургуулиудад хүргүүлэх болно. 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН СТАНДАРТЫН МЭДЛЭГТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2021-12-15

Монгол Улсын Сангийн яам Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтний чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦААРАЙ

2021-12-08

Монгол улсын Сангийн яам, Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн туслалцаатайгаар “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам”-ыг боловсруулан Сангийн сайдын 2019 оны 132 дугаар тушаалаар батлуулан, худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д өөрчлөлт оруулан журмыг хэрэгжүүлж байна.

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСӨВЛӨЛТӨД ШИЛЖИХ БЭЛТГЭЛ ХАНГАЖ БАЙНА

2021-12-01

Монгол улс төрийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах зорилт (2018-2022)-ын хүрээнд орцод суурилсан уламжлалт төсөвлөлтөөс гарц буюу үр дүнд чиглэсэн дунд хугацааны төсөвлөлтийг нэвтрүүлэхийг зорьж байна.

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЗУУЧЛАЛЫН ВЭБ СЕРВИС ПЛАТФОРМ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭВ

2021-11-24

Монгол улсын Сангийн яам Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн техникийн туслалцаатайгаар Төсөв санхүүгийн зуучлалын вэб сервис платформ систем хөгжүүлж, ДМФАС системийг тус яамны бусад системтэй холбох мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг эхлүүлсэн. 

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ШИНЭЧИЛЖ БАЙНА

2021-11-17

Манай улс 2000 оноос төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны тендер шалгаруулалтыг бие даасан хуулиар зохицуулж эхэлсэн. Хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах, мэдээллийн ил тод байдал, иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх болон Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх, гэрээ шууд байгуулах аргачлал, шалгуурыг тодорхой болгох, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг дээшлүүлэх зэрэг зорилтод нийцүүлэн боловсруулсан байна.

МОНГОЛБАНК ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН АУДИТ ХИЙХ АРГА БАРИЛЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2021-11-10

Монголбанкны Дотоод аудитын газар нь Олон улсын валютын сангаас өгсөн “Олон улсын стандартыг мөрдөж буй өөр төв банкны ижил чиг үүрэг бүхий газрын үйл ажиллагаатай өөрийн үйл ажиллагааг харьцуулах” гэсэн зөвлөмжийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ авсан.

Бусад мэдээ »