МОНГОЛ УЛСАД “ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨСӨВЛӨЛТ”-ИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУРШИЛТЫН ҮЕ ШАТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

2021-10-20

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн төлөвлөсөн үйл ажиллагааны нэг зорилт нь Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт (ЖМТ)-ийг нэвтрүүлэх үйл явцыг Монгол Улсад хийгдэж буй төрийн санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлд нэгтгэх явдал юм.

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад Сангийн яам манлайлан “Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамрагдах байгууллага, агентлагийн жендэрийн стратеги (2016-2024)”-ийг батлан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү стратегид бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтэд болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцад жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах, чадавхыг бүрдүүлэх болон жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн аргачлалыг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд нэвтрүүлэх зорилтууд тусгагдсан. 
Нийгэм дэх тэгш бус байдал бүтцийн шинжтэй, нарийн төвөгтэй асуудал бөгөөд Монгол Улс дахь жендэрийн ялгаатай байдал салбар бүрт түгээмэл байна. ЖМТ нь жендэрийн бодлого болон стратегийг салбарын стратеги, бодлого, зарлага, орлоготой уялдуулах, жендэрийн ялгаатай байдлын зөрүүг багасгах, жендэрийн эрх тэгш байдалд хүрэх нөхцөлийг бий болгох, Монгол Улс дахь эрэгтэй, эмэгтэй, охид, хөвгүүдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгсэл юм.  
“ЖМТ-ийн аргачлал боловсруулж, холбогдох салбарын төсвийн төлөвлөлтөд туршин нэвтрүүлэх” чиг үүрэг бүхий техникийн ажлын хэсгийг Сангийн яам байгуулсан ба энэ хүрээнд Жендэрийн үндэсний хороо, Үндэсний статистикийн хороо болон бусад оролцогч талуудтай нягт хамтран ажиллаж байна.  
Зураг 1. Сангийн яамны дэргэд байгуулагдсан ЖМТ-ийн ажлын хэсгийн анхдугаар хуралдаан.
Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд жендерийн дүн шинжилгээ хийх, ЖМТ-ийг салбарын яамдад үе шаттай туршин нэвтрүүлэх хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Боловсрол, шинжлэх ухааны яамдыг сонгосон ба тус яамдын дэргэд ЖМТ-ийн туршилтыг хариуцах дэд ажлын хэсгийг байгуулсан.