Гарын авлага хэвлүүлэх
Урилгын дугаар: B13/GO/001
Захиалагч: Сангийн яам
Зарын төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ
Зарласан огноо: 2020-01-15
Дуусах огноо: 2020-01-27 17:00:00  

Зарын урилга

Сонирхсон тендерт оролцогчдод


1. Таныг Хавсралт 1-д жагсаасан Бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.


2. Та Хавсралт 1, Хавсралт 2-т нарийн тодорхой бөглөх шаардлагатай ба, Хавсралт 2-ын хүснэгтийн баруун баганад буй тавигдах шаардлага тус бүрд тохирох мэдээллийг оруулах ёстой. Бараа тус бүрд үнийн саналыг үнэлэх ба техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан бөгөөд хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн саналыг шалгаруулна.

3. Үнийн саналаа зохих форматын дагуу бэлтгэн дараах хаягаар ирүүлнэ үү:
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 8-р байр, 2-р давхар, 214-р өрөө, худалдан авалтын мэргэжилтэн Л. Баярмаа. И-мэйл: procurement@sffs.mn

4. Та үнийн саналаа тухайн барааны техникийн болон хэрэглэгчийн гарын авлага, танилцуулга, бусад холбогдох зураг мэдээлэл бүхий хэвлэмэл материал (каталог)-ын хамт, компанийнхаа нэр, хаягтай хавсарган ирүүлнэ үү.


5. Үнийн саналыг хүлээж авах эцсийн хугацаа 2020 оны 01 дүгээр сарын 2
7-ны өдрийн 17:00 цаг болно.


6. Үнийн санал бүхий материалаа цахим хэлбэрээр, шуудан, факс, эсвэл өөрийн биеэр хүргэж болно. Ирүүлсэн саналыг Дэлхийн Банкны 2016 оны 7-р сард батлагдсан Худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу үнэлнэ.


7. Та үнийн саналаа дараах зааврын дагуу ирүүлэх ёстой бөгөөд Хавсралт 1 дэх нийлүүлэх нөхцөлд гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байх ёстой.

a)    ҮНЭ: Үнийг зөвхөн Монгол төгрөгөөр ирүүлэх ба, үүнд хүргэлтийн зардал, суурилуулалтын зардал, орон нутгийн бусад татвар хураамжийг Хавсралт 1-д заасны дагуу оруулан тооцсон байна.

b)    САНАЛЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА: Таны үнийн санал нь дээр дурдсан 5-р зүйлд заасан санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ёстой.


8. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Л.Баярмаа, Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Утас: 70120582;


9. Тодруулга: Үнийн санал ирүүлэхтэй холбоотой аливаа тодруулгыг бичгээр ирүүлэх ба эцсийн хугацаанаас хуанлийн 7 хоногийн өмнө дээрх хаягаар ирүүлэх ёстой. Захиалагч нь тодруулга хүссэн аливаа хүсэлтэд дээр дурдсан үнийн санал ирүүлэх эцсийн хугацаанаас өмнө бичгээр хариу өгнө. 

Холбоо барих

70120582

Хавсралт

1. Хавсралт 1: Нийлүүлэх нөхцөл Хавсралт 2: Техникийн шаардлага

СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР
11/CS/004 Үндсэн макро үзүүлэлтүүдийг бэлтгэн үнэлэх, макро эдийн засгийн таамаглалын хэрэсэл дээр ажиллах, мөн нийгэм эдийн засгийн судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-07-03 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-06-19

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


D1/GO/011 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний брошур хэвлэх - Шинэчилсэн

Дуусах огноо: 2020-07-03 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-06-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


D2/GO/008 Нийгмийн даатгалын зөвлөмж болон брошур хэвлэх - Шинэчилсэн

Дуусах огноо: 2020-07-03 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-06-26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа


11/CS/005 Өрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ болон төсвийн орлого, зарлагын шинжилгээ, загварчлал хөгжүүлэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-07-14 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-06-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


11/CS/003 Эдийн засгийн болон төсвийн шинжилгээ хийж гүйцэтгэх, СЗХ, СЯ, МБ болон ҮСГ-ын хоорондын санамж бичгийг сайжруулахад шаардлагатай ажлыг хийж гүйцэтгэх дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулна

Дуусах огноо: 2020-07-14 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-06-30

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


23/CS/011 Төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээллийн BOOST платформд оруулах мэдээллийг бэлтгэх, Монгол улсын сүүлийн 10 жилийн орон нутгийн төсвийн мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд техникийн дэмжлэх үзүүлэх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2020-06-18 17:00:00   Зарласан огноо: 2020-06-04

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ


Бусад зар »