ЗГСУМС-ИЙН ВЕБ СЕРВИС НЭВТРҮҮЛЖ ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМ БОЛГОХ НЬ

2/3/2021

Сангийн яам, Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн гол зорилтуудын нэг нь “Засгийн газрын санхүү удирдлагын мэдээллийн систем (ЗГСУМС)-ийн төсвийн хяналт тайлагналыг сайжруулах замаар төсвийн иж бүрэн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх” явдал юм. Сангийн яам нь Канадын Фрийбаланс компанийн хөгжүүлсэн ЗГСУМС системийг 2005 оноос эхлэн улс орон даяар төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд тасралтгүй хэрэглэж байгаа бөгөөд 2018 онд системийн веб суурьтай шинэчилсэн хувилбарыг үе шаттай нэвтрүүлсэн.

Дээрх зорилтын хүрээнд Сангийн яам ЗГСУМС хөгжүүлэгч Фрийбаланс компанитай нэмэлт гэрээ байгуулж, тус гэрээнд ЗГСУМС-д тодорхой параметр бүхий өгөгдөл (орлогын ваучер, зардлын ваучер, журнал ваучер, амлалт, үүргийн бүртгэл)-ийг бусад систем хооронд мэдээлэл солилцох байдлаар бүртгэн оруулах боломж бүхий цогц веб сервисийн хөгжүүлэлтийг хийлгэхээр тусгасан. 

Сангийн яамны Төрийн сангийн газар, систем хөгжүүлэгч нарын хамтарсан ажлын хэсэг КОВИД-19 цар тахлын улмаас ажлын даалгаврыг 100% алсын зайнаас гүйцэтгэж, дараах үр дүнд хүрлээ.

  • Системийн шинжилгээ хийж ажлын урсгал, дэлгэрэнгүй параметрүүдийг тохируулав;
  • Веб сервисийн шаардлага (System requirement specification) болон Туршилт хийх (User Acceptance Testing) техникийн баримт бичгийг боловсруулсан;
  • Системийн баримт бичгийн дагуу нарийвчилсан болон хэрэглэгчийн туршилтыг зохион байгуулсан.;
  • Төрийн сангийн газрын систем администратор, удирдлагын хэрэглэгч нарыг сургалтад хамруулав;
  • Веб сервис бүхий ЗГСУМС-ийн шинэ хувилбарыг суурилуулах, системийн шинэ өргөтгөлүүдийг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд шаардлагатай техникийн бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Цогц веб сервис бүхий ЗГСУМС-ийн шинэчилсэн хувилбарыг 2021 оны 2 дугаар сараас ашиглалтад нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд төсөв санхүүгийн удирдлагын үндсэн систем болохын хувьд ЗГСУМС-ийн веб сервисийг нэвтрүүлснээр төрийн сангийн гар ажиллагаатай үйл ажиллагааг автоматжуулах, төсөв санхүүгийн удирдлагын бусад системүүдтэй үр ашигтай холбох замаар төрийн сангийн үйл ажиллагаанд цахим шинэчлэлтийг хийх зэрэг чухал үр нөлөөтэй юм. Түүнчлэн:

  • Системийн ажлын урсгалыг автоматжуулах замаар ЗГСУМС-ийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагааг үлэмж сайжрах; 
  • Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, Смарт пэймэнт систем, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын систем зэрэг бусад системүүдтэй түргэн шуурхай мэдээлэл солилцож, системийн интеграци хийх боломж нэмэгдэх;
  • Системийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, ил тод байдлыг сайжруулах, гар ажиллагаанаас үүдэлтэй алдаа, зөрчлийг бууруулах нөхцөл бүрдэх юм. 

NEWS
МОНГОЛ УЛСАД “ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨСӨВЛӨЛТ”-ИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУРШИЛТЫН ҮЕ ШАТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

10/20/2021

Монгол Улсын Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн төлөвлөсөн үйл ажиллагааны нэг зорилт нь Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт (ЖМТ)-ийг нэвтрүүлэх үйл явцыг Монгол Улсад хийгдэж буй төрийн санхүүгийн удирдлага (ТСУ)-ын шинэчлэлд нэгтгэх явдал юм.

САНХҮҮГИЙН САЛБАР БОЛОН МАКРО ЗОХИСТОЙ БОДЛОГЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ТУСГАСАН ЗАГВАР ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

10/13/2021

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Монголбанкны чадавхыг бэхжүүлэх замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулах зорилтыг дэвшүүлж, үе шаттай арга хэмжээ, техникийн туслалцааг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газар БНЧУ-ын OGResearch судалгааны байгууллагатай хамтран “Санхүүгийн салбар болон макро зохистой бодлогын элементүүдийг тусгасан загвар хөгжүүлэх” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, эцэслэх шатанд ороод байна. 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД САНХҮҮГИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

10/6/2021

Дэлхийн банк Монгол улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хамтын ажиллагааны хүрээнд ТСТББ төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд СЗХ-ны байгууллагын чадавхыг сайжруулах техник, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлууд хэрэгжүүлж байна. Энэ чиглэлээр СЗХ-ны даатгалын бодлого, зохицуулалтын газрыг чадавхжуулах зорилгоор СЗХ-ны даатгалын зах зээлийн хөгжлийн болон  зохицуулалтын бодлого боловсруулах ажил эрхэлдэг мэргэжилтнүүдийг олон улсын нэр хүнд бүхий Британийн Даатгалын Итгэмжлэгсэн Институтийн санхүүгийн мэргэжлээр өндөр түвшинд мэргэшүүлж итгэмжлэл, гэрчилгээ олгох сургалтад хамруулж байна. 

ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

9/29/2021

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл нь Санхүүгийн салбарын бодлогыг хөгжүүлэх чиглэлээр Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэст амжилттай хэрэгжиж байна. Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэст төслөөс үзүүлж буй дэмжлэгийн нэг үндсэн чиглэл нь даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах, даатгалын салбарын бодлогод олон улсын сайн загвар жишээг дотоодын онцлогт нийцүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. Энэ хүрээнд Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах бодлогын хүрээнд Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Даатгалын зуучлалын тухай хууль, Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж байна. 

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

9/24/2021

2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохицуулагч зөвлөхүүдэд зориулсан “Төслийн хэрэгжилтийн явц” уулзалт, хэлэлцүүлгийг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээний гол зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцыг дэд бүрэлдэхүүн тус бүрээр нарийвчлан ярилцах, цаашид хэрэгжилтийн явцыг хурдасгахад анхаарах асуудлуудаар санал солилцох явдал байв. Уулзалт, хэлэлцүүлгийн хүрээнд дараах асуудлуудаар мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Үүнд: 

ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ШИНЭЧЛЭЛ, ЦАХИМ АРХИВЫН СИСТЕМД ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СИСТЕМҮҮДИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

9/22/2021

Монгол Улсын Сангийн яамны цахим системүүдийг сайжруулах зорилгоор Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд:

Other news »