Төслийн зорилт нь төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх болон зарлагын удирдлагын чанарыг сайжруулахад Монгол Улсын Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний брошур хэвлэх - Шинэчилсэн

Дугаар: D1/GO/011

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Зарласан: 2020-06-26

Нийгмийн даатгалын зөвлөмж болон брошур хэвлэх - Шинэчилсэн

Дугаар: D2/GO/008

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Зарласан: 2020-06-26

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСАД ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

2020-06-23

Гомдол барагдуулах механизм нь оролцогч талуудын гомдол, саналыг зэргийг системчилсэн байдлаар хүлээн авч бүх төрлийн сонирхогч талууд болон үр шим хүртэгчдэд өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, цаашлаад эрх бүхий байгууллагаас зохих ёсоор хариу арга хэмжээ авах, хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх үйл ажиллагаа юм.

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2020-05-05

Дэлхийн банкны санаачилгаар Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж “Ковид-19 цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулахад төслийн оролцоо” цахим хэлэлцүүлгийг 2020 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээг Дэлхийн Банкны Төслийн удирдагч хатагтай Каролино Вайра удирдан явуулсан бөгөөд Дэлхийн банкны бүрэлдэхүүн хэсгийн удирдагч нар, Төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд, Зохицуулах зөвлөхүүд болон ажлын хэсгийн гишүүд оролцов.

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО ТӨСЛИЙН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

2020-03-18

Төслийн Удирдах хороо Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2020 оны онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр батлав. 

ДЭЛХИЙН БАНКНААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ВИДЕО ХУРАЛД ОРОЛЦОВ

2020-01-16

Дэлхийн банкны санаачилгаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дэлхийн банкны Улаанбаатар дахь оффист зохион байгуулсан видео хуралд Дэлхийн банкны төслийн багийн гишүүд, хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлага, төслийн нэгжийн ажилтнууд, зохицуулагч зөвлөхүүд, ажлын хэсгийн гишүүд оролцов. Уулзалтаар дараах асуудлыг ярилцав. Үүнд: